زمین شناسی و معدن

دانلود پروژه بهاباد

دانلود پروژه بهاباد

بهاباد (روند توسعه فیزیکی) فهرست مطالب چکیده ۶ مقدمه ۷ ۱-۱-بیان مسئله ۱۰ ۱-۲-تعاریف عملیاتی ۱۰ ۱-۳-محدوده مورد مطالعه ۱۱ ۱-۴-فرضیه ها ۱۲ ۱-۵-روش تحقیق ۱۲ ۱-۶-اهداف تحقیق ۱۲ ۱-۷-اهمیت و ضرورت موضوع ۱۳ ۲-۱-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد ۱۵ ۲-۱-۱-موقع جغرافیایی .حدود و وسعت : ۱۵ ۲-۱-۲-بررسی وضعیت زمین شناسی ۱۵ ۲-۱-۳-ژئومورفولوژی ۱۶ ۲-۱-۴-مورفولوژی (شیب) MORHOLOGY 17 2-1-5-آب و هوا و مشخصات آن ۱۸ ۲-۱-۵-۱-نوع آب و ه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کاربرد مواد معدنی در صنایع

دانلود پروژه کاربرد مواد معدنی در صنایع

کاربرد مواد معدنی در صنایع فهرست مطالب مقدمه ۴ ۱-۱-موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۵ ۱-۲- تاریخچه مطالعات ۵ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس ۶ ۱-۳-۱- گسل نایبند ۶ ۱-۳-۲-ناحیة زغالی مزینو ۶ ۱-۳-۳- ناحیة‌زغالی نایبند ۶ ۱-۳-۴- ناحیة زغالی پروده ۷ ۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی ۷ ۱-۳-۶- وسعت منطقه ۷ ۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی ۸ ۱-۳-۸- ذخیره ۸ ۱-۴- عملیات اکتشافی ۸ ۱-۴-۲- عملیات حفاری ۹ هدف از مطالعات ژئوفیزیکی ۹ روش الکتریکی ۱۰ ۱-۴-۳-مشخصات لای...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رزین های معدنی

دانلود پروژه رزین های معدنی

رزین های معدنی (یونی) فهرست مطالب ۱- تاریخچه رزین های تعویض یونی ۵ ۲- شیمی رزین ها ۸ ۳-تعادل یون ها در حضور رزین ها ۱۱ ۴- ظرفیت رزین ۱۸ ۵- انواع رزین های تعویض یونی ۲۰ ۵-۱- رزین های کاتیونی قوی ۲۱ ۵-۲ رزین های آنیونی قوی ۲۲ ۵-۳ رزین های کاتیونی ضعیف ۲۳ ۵-۴ رزین های آنیونی ضعیف ۲۴ ۶ – اقتصاد رزین ۲۶ ۶-۱- مقایسه رزین های ضعیف و قوی ۲۶ ۷- نشتی ناخالصی ها از رزین ها ۲۷ ۸ – طرز کاردستگاه های تعویض یونی ۳۳ ۹- بستر رزین ۳۴ ۱۰- احیا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول طراحی در معادن

دانلود پروژه اصول طراحی در معادن

اصول طراحی در معادن فهرست مطالب عنوان چگونگي رسم مقاطع و محاسبة تناژ ماده معدني فرمولهاي مربوطه به محاسبه به قرار زير است فرمولهاي مربوط به محاسبه حجم براي ماده معدني محاسبه تناژ ماده معدني محاسبه تناژ باطنه مقدار نبت باطله برداري محاسبه نسبت باطله برداري اقتصادي تعيين مخروط بهينه عيار حد مشخص كردن بيت معدن دلا يل استفاده از روشهاي روباز 1- روش مسطحي 2-  روش كنتوري 3-روش كداري 4- روش openpit دلايل استفاده از اين روش  تعيين جاده هاي معدني...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زمین شناسی

دانلود پروژه زمین شناسی

پروژه زمین شناسی فهرست مطالب مقدمه و هدف پيشينه مطالعاتي متدولوژي و روش كار خلاصه و چكيده گزارش موقعيت و شرايط جغرافيايي زمين شناسي عمومي فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي چينه شناسي و سنگ شناسي آميزه رنگين CM نهشته هاي كواترنري Q   بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي) بررسي حساسيت به فرسايش ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زمین شناسی

دانلود پروژه زمین شناسی

زمین شناسی فهرست مطالب مقدمه و هدف پيشينه مطالعاتي متدولوژي و روش كار خلاصه و چكيده گزارش موقعيت و شرايط جغرافيايي زمين شناسي عمومي فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي چينه شناسي و سنگ شناسي آميزه رنگين CM نهشته هاي كواترنري Q بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي) بررسي حساسيت به فرسايش واح...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لایه بندی آب

دانلود مقاله لایه بندی آب

لایه بندی آب فهرست مطالب 1ـ مقدمه 2ـ لايه‌بندي آب 1-2- اثرات لايه‌بندي آب 3- فرايندهاي اصلي عمل كننده در درياچه 1-3- فرايندهاي فيزيكي 2-3- فرايندهاي شيميايي 3-3- فرايندهاي بيولوژيكي 4- مدل‌هاي رخساره‌اي 1-4- درياچه‌هاي از نظر هيدرولوژيكي باز 1-1-4- رسوبگذاري مواد آواري 2-1-4- رسوبگذاري شيميايي و بيوشيميايي 2-4- درياچه‌هاي از نظر هيدرولوژيكي بسته 1-2-4- رسوبگذاري مواد آواري 2-2-4- رسوبگذاري شيميايي و بيوشيميايي 5- بحث و نتيجه‌گيري 6- Reference 2ـ...

ادامه مطلب