زمین شناسی و معدن

دانلود پروژه بهاباد

دانلود پروژه بهاباد

بهاباد (روند توسعه فیزیکی) فهرست مطالب چکیده ۶ مقدمه ۷ ۱-۱-بیان مسئله ۱۰ ۱-۲-تعاریف عملیاتی ۱۰ ۱-۳-محدوده مورد مطالعه ۱۱ ۱-۴-فرضیه ها ۱۲ ۱-۵-روش تحقیق ۱۲ ۱-۶-اهداف تحقیق ۱۲ ۱-۷-اهمیت و ضرورت موضوع ۱۳ ۲-۱-بررسی موقعیت طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد ۱۵ ۲-۱-۱-موقع جغرافیایی .حدود و وسعت : ۱۵ ۲-۱-۲-بررسی وضعیت زمین شناسی ۱۵ ۲-۱-۳-ژئومورفولوژی ۱۶ ۲-۱-۴-مورفولوژی (شیب) MORHOLOGY 17 ۲-۱-۵-آب و هوا و مشخصات آن ۱۸ ۲-۱-۵-۱-نوع آب و ه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کاربرد مواد معدنی در صنایع

دانلود پروژه کاربرد مواد معدنی در صنایع

کاربرد مواد معدنی در صنایع فهرست مطالب مقدمه ۴ ۱-۱-موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ۵ ۱-۲- تاریخچه مطالعات ۵ ۱-۳-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضه طبس ۶ ۱-۳-۱- گسل نایبند ۶ ۱-۳-۲-ناحیه زغالی مزینو ۶ ۱-۳-۳- ناحیه‌زغالی نایبند ۶ ۱-۳-۴- ناحیه زغالی پروده ۷ ۱-۳-۵- ساختمان زمین شناسی ۷ ۱-۳-۶- وسعت منطقه ۷ ۱-۳-۷- ضخامت لایه های زغالی ۸ ۱-۳-۸- ذخیره ۸ ۱-۴- عملیات اکتشافی ۸ ۱-۴-۲- عملیات حفاری ۹ هدف از مطالعات ژئوفیزیکی ۹ روش الکتریکی ۱۰ ۱-۴-۳-مشخصات لای...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رزین های معدنی

دانلود پروژه رزین های معدنی

رزین های معدنی (یونی) فهرست مطالب ۱- تاریخچه رزین های تعویض یونی ۵ ۲- شیمی رزین ها ۸ ۳-تعادل یون ها در حضور رزین ها ۱۱ ۴- ظرفیت رزین ۱۸ ۵- انواع رزین های تعویض یونی ۲۰ ۵-۱- رزین های کاتیونی قوی ۲۱ ۵-۲ رزین های آنیونی قوی ۲۲ ۵-۳ رزین های کاتیونی ضعیف ۲۳ ۵-۴ رزین های آنیونی ضعیف ۲۴ ۶ – اقتصاد رزین ۲۶ ۶-۱- مقایسه رزین های ضعیف و قوی ۲۶ ۷- نشتی ناخالصی ها از رزین ها ۲۷ ۸ – طرز کاردستگاه های تعویض یونی ۳۳ ۹- بستر رزین ۳۴ ۱۰- احیا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول طراحی در معادن

دانلود پروژه اصول طراحی در معادن

اصول طراحی در معادن فهرست مطالب عنوان چگونگی رسم مقاطع و محاسبه تناژ ماده معدنی فرمولهای مربوطه به محاسبه به قرار زیر است فرمولهای مربوط به محاسبه حجم برای ماده معدنی محاسبه تناژ ماده معدنی محاسبه تناژ باطنه مقدار نبت باطله برداری محاسبه نسبت باطله برداری اقتصادی تعیین مخروط بهینه عیار حد مشخص کردن بیت معدن دلا یل استفاده از روشهای روباز ۱- روش مسطحی ۲-  روش کنتوری ۳-روش کداری ۴- روش openpit دلایل استفاده از این روش  تعیین جاده های معدنی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زمین شناسی

دانلود پروژه زمین شناسی

پروژه زمین شناسی فهرست مطالب مقدمه و هدف پیشینه مطالعاتی متدولوژی و روش کار خلاصه و چکیده گزارش موقعیت و شرایط جغرافیایی زمین شناسی عمومی فتوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی چینه شناسی و سنگ شناسی آمیزه رنگین CM نهشته های کواترنری Q   بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهای فیزیوگرافی بررسی تکتونیک ، عناصر ساختاری و لرزه زمین ساخت و ارائه نقشه مربوطه بررسی فرآیندهای فرسایشی (معرفی انواع هوازدگی و چهره های فرسایشی) بررسی حساسیت به فرسایش ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زمین شناسی

دانلود پروژه زمین شناسی

زمین شناسی فهرست مطالب مقدمه و هدف پیشینه مطالعاتی متدولوژی و روش کار خلاصه و چکیده گزارش موقعیت و شرایط جغرافیایی زمین شناسی عمومی فتوژئولوژی و تدقیق نقشه زمین شناسی چینه شناسی و سنگ شناسی آمیزه رنگین CM نهشته های کواترنری Q بررسی و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهای فیزیوگرافی بررسی تکتونیک ، عناصر ساختاری و لرزه زمین ساخت و ارائه نقشه مربوطه بررسی فرآیندهای فرسایشی (معرفی انواع هوازدگی و چهره های فرسایشی) بررسی حساسیت به فرسایش واح...

ادامه مطلب

دانلود مقاله لایه بندی آب

دانلود مقاله لایه بندی آب

لایه بندی آب فهرست مطالب ۱ـ مقدمه ۲ـ لایه‌بندی آب ۱-۲- اثرات لایه‌بندی آب ۳- فرایندهای اصلی عمل کننده در دریاچه ۱-۳- فرایندهای فیزیکی ۲-۳- فرایندهای شیمیایی ۳-۳- فرایندهای بیولوژیکی ۴- مدل‌های رخساره‌ای ۱-۴- دریاچه‌های از نظر هیدرولوژیکی باز ۱-۱-۴- رسوبگذاری مواد آواری ۲-۱-۴- رسوبگذاری شیمیایی و بیوشیمیایی ۲-۴- دریاچه‌های از نظر هیدرولوژیکی بسته ۱-۲-۴- رسوبگذاری مواد آواری ۲-۲-۴- رسوبگذاری شیمیایی و بیوشیمیایی ۵- بحث و نتیجه‌گیری ۶- Reference ...

ادامه مطلب