عمران

دانلود مقاله تعیین ضخامت سنگ فرش

دانلود مقاله تعیین ضخامت سنگ فرش

تعیین ضخامت سنگ فرش فهرست مطالب مقدمه 1 محاسبة ضخامت over lay 4 خمیدگی RDD;random 6 عمر باقیمانده 11 آسفالت بر روی سنگفرش 12 روش خمیدگی 14 نمودار طراحی ضخامت over lay 15 آزمایش خمیدگی غیر مخرب 20 ضخامت over lay 26 مفهوم پایه 28 نمودار طراحی 29 معادله پایه 35 تحلیل 36 سنگفرش های انعطاف پذیر 40 تعیین ضریب عمر باقیمانده 44 برای تعیین ضخامت مؤثر سنگفرش پیاده روی موجود بر حسب ضخامت HMA، یک یا چند ضریب تبدیل باید یافت شود. اگر پیاده روی موجود ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خصوصيات چيني و سراميك

دانلود پروژه خصوصيات چيني و سراميك

 خصوصيات چيني  و سراميك فهرست مطالب عنوان صفحه پيشگفتار 1 فرآورده هاي ويژه و سراميكي تكنيكي 8 ديرگدازه ها 8 فرآورده هاي زمخت 11 فرآورده هاي ظريف 11 ظروف خانگي 12 كاشي ها 37 سراميك هاي بهداشتي 42 عايق ها ومقره هاي الكتريكي 45 تكامل صنعت سراميك 54 تكامل صنعت سراميك در جهان 54 تكامل صنعت سراميك در ايران 68 پيشگفتاراستاندارد چيني 85 ظروف چيني غذا خوري – ويژگيها و روشهاي آزمون 87 فرآورده هاي سراميكي 89 چيني 91 انو اع چيني غذا خوري 91 نمون...

ادامه مطلب

دانلود پروژه رفتار اجزاء در سازه هاي آجري

دانلود پروژه رفتار اجزاء در سازه هاي آجري

رفتار اجزاء در سازه هاي آجري فهرست مطالب تاريخچه آجر از آغاز تا امروز شوش و تيسفون مراکز معماری جهان باستان مسجد ايا صوفيه در استانبول بخارا و بناهای آجری مقبره امير منصور سامانی در بخار معماری مذهبی در قرون وسطی نقش آجر در معماری نوين قلعۀ زهاك ‌۳۰ قرن ‌مسكونی بود تالار آجری و ملحقات آن بنای آجری چلیپایی شكل و ملحقات آن مجموعه بناهای خشتی و سنگی برج دیده‌بانی مدور با سنگ لاشه و ملات گچ گنبد سلطانیه رفتار اجزاء در سازه هاي آجري مقاومت آجر ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قوس ها در راهسازی

دانلود پروژه قوس ها در راهسازی

دانلود پروژه قوس ها در راهسازی مقدمه : از قديمي ترين مسيرهايي كه به عنوان راه و جاده استفاده گرديد ، ميتوان راه شاهي و راه ابريشم رانام برد.جاده ابريشم بيش از 10 هزار كيلومتر طول داشته كه ازچين آغاز گشته واز ايران مي گذشته وبه قسطنطنيه ختم مي گرديده است وهزاران سال قبل مورداستفاده راهپيمايان و وسايل اوليه حمل ونقل قرار مي گرفته است. همگام و همراه با توسعه و پيشرفت فرهنگي،اقتصادي واجتماعي،نياز به راه يا به عبارتي نياز به جاده افزايش پيدا كرد،...

ادامه مطلب

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني

دانلود پروژه احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني

احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهاي زيرزميني در آبرفتهاي جنوب دشت تهران  مقــــدمــــه به دلايل تاريخي شناخته شده اكثر شهرهاي بزرگ از جمله تهران بر روي زمينهاي نرم بنا شده اند. پيشرفت زمان و رشد فزاينده جمعيت اين شهرها نيز لزوم احداث فضاهاي زيرزميني جهت تاسيسات و ارتباطات شهري را امري اجتناب ناپذير شمرده است. لذا مهندسين طراح بايد با توجه به وضعيت زمين شناسي مهندسي منطقه ، سازه هاي سطحي ، حجم ترافيك ، سطح قيمتها ، كيفيت و كميت ...

ادامه مطلب

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني فهرست مطالب مقدمه سنگ ها مشكلات ناشي از نشت آب آب در روزنه ها و شكاف ها                                       چرخه آب شناختي                                              روزنه داري نخستين و ثانوي                                     سفره آب زيرزميني                                            واحد هاي زمين شناختي آبده ، نيم آبده و نا آبده                   حركت آبهاي زير...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح

دانلود مقاله تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح

تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح فهرست مطالب «تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي پل بتن مسلح» 1 نمادها(نمادگذاري): 1 EDci  پراكنش انرژي ناشي از بتن در هر نقطه در امتداد خط     ناپيوستگي 2 مقدّمه: 4 نمونه هاي آزمايش: 8 آزمايش 1 : 9 آزمايش 2: 10 آزمايش 3: 11 آزمايش 4 : 11 مقايسة بين پيش بيني هاي پلاستيسيته و نتايج آزمايش : 12 بحث پيش بيني هاي نظرية پلاستيسيتة حدّ بالايي: 14 نتيجه گيري: 15 قدرداني:...

ادامه مطلب