روانشناسی و اجتماعی

دانلود مقاله وضعيت اشتغال آذربايجان غربي

دانلود مقاله وضعيت اشتغال آذربايجان غربي

دانلود مقاله وضعيت اشتغال آذربايجان غربي اطلاعات مربوط به تحقيق باطرح مسئله­ آغاز ميشود، سپس به اهميت موضوع، فرضيه­ ها، اهداف تحقيق، روش انجام تحقيق كه درسطح اقتصاد منطقه اي مطرح است، روش گردآوري آمار و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل آن و …  پرداخته خواهد شد.. 1-1-1 طرح مسئله رشد و توسعه اقتصادي مطلوب از اهداف مهم سرمايه گذاري هر كشور اعم از پيشرفته و يا در حال توسعه مي باشد. رشد و توسعه اقتصادي در طول زمان درآمد سرانه واقعي مردم را افزايش و در نه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شناخت محروميت و علل آن

دانلود مقاله شناخت محروميت و علل آن

دانلود مقاله شناخت محروميت و علل آن پيشگفتار: شايد هيچ رشته اي به اندازه حرفه مددكاري نتواند درخصوص مشكلات افراد جامعه و محيط اجتماعي خودمان عميق به مسئله نگاه كند. مطالعه در مددكاري و آشنايي با دستگاههاي مرتبط با آن ديدگاههاي تازه اي را در نگرش ما به حيطه و امور مسائل اجتماعي به ما عرضه مي كند. مددكاري و آشنايي با دستگاههاي مرتبط  با آن ما را از مهارت ذهني خاصي برخوردار مي كتد تا بتوانيم به غم ها و خوشحالي هاي زندگي جاري خودمان و ديگران س...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني

دانلود مقاله ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني

دانلود مقاله ريشه هاي تاريخي هوش هيجاني مقدمه ذهن انسان از سه طريق شناخت، احساس و انگيزش عمل مي كند. حوزه شناخت شامل اعمالي از قبيل: حافظه فرد، استدلال، قضاوت و به طور كلي اعمال فكري انسان مي شود. حوزه احساس شامل: عواطف، حالات روحي، ارزشيابي ها و ديگر حالات احساسي مي شود. حوزه انگيزش كه مي توان گفت همان حوزه شخصيت مي باشد و شامل انگيزه زيستي يا رفتار هدف گرا كه قابل يادگيري است، مي باشد. دو حوزه اول كه شامل شناخت و احساس مي باشد. در و...

ادامه مطلب

دانلود پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن

دانلود پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن

پژوهشی در مورد اوقات فراغت و چگونگی گذران آن چکیده : اوقات فراغت و چگونگی گذران آن از مباحث تازه­ای است که بعد از انقلاب صنعتی و رشد منابع و تکنولوژیها، توجه عالمان را برانگیخته و موضوعی مهم در حوزه علوم اجتماعی شده است. پژوهش حاضر به بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش­آموزان دختر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در دو دبیرستان شهید بهشتی و شهید اول به (ترتیب واقع در منطقه 1 و 16 شهر تهران) می­پردازد. توجه به اوقات فراغت د...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

دانلود پژوهش بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

بررسی سلامت روان در ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن  چکیده هدف از پژوهش حاضر ، بررسی سلامت روان افرادی است که ازدواج سنتی ، نیمه سنتی و مدرن داشته اند . به منظور بررسی و رسیدگی به این مهم در فصل 1 این پژوهش سوالاتی مطرح شد و در راستای رسیدگی به این سوالات و پاسخدهی به آنها . یک نمونه  30 تایی از جامعه مورد  پژوهش ( منطقه 2 تهران ) را انتخاب کردیم.و روش اندازه گیری ما در این تحقیق پرسشنامه GHO ( سلامت روان ) و یک پرسشنامه محقق ساخته بود...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

دانلود پژوهش اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس مقدمه : در دنياي  امروزه هيجانات ، تنش ها ، عصبيت ها وعوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند .هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند . محيط زندگي اجتماعي ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است ميتواند بعنوان عامل تنش زا جريان زندگي اورا به سمت بحرانها ونگرانيها سوق دهد .امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عكس العمل افراد را تعي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ناسازگاري كودكان پيش‌دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار

دانلود مقاله ناسازگاري كودكان پيش‌دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار

بررسي ناسازگاري كودكان پيش‌دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار چكيده : هدف از پژوهش حاضر، بررسي مقايسه رفتار ناسازگار كودكان پيش دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد كودرك خصوصي و دولتي است. نمونه اين تحقيق 30 كودك داراي مادر خانه‌دار ( 60 = n ) مي‌باشد كه مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقيق شركت نمودند. براي جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش ، ازچك ليست رفتار ناسازگار كودكان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومي استفا...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران

دانلود پژوهش نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران

بررسي عوامل موجه فشارهاي عصبي و نقش فشارهاي عصبي در كارآيي مديران فصــل اول  كليــات  مقدمه  در فصل اول اين تحقيق به كليات مربوط به موضوع پرداخته شده و بيان موضوع تحقيق ، اهميت موضوع و هدف و محدوديتهاي تحقيق از جمله بخشهاي مشمول در اين فصل مي‌باشند. تحقيقات انجام شده بر اين نكته تأكيد دارند كه استرس عكس‌العمل افراد در مقابل عوامل ايجاد كننده فشار عصبي مي‌باشد. علل زيادي براي فشارهاي عصبي نام برده شده است كه برخي از اين علل را مي‌توان در سازمانها و برخي ديگر را ن...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني دانش آموزان

دانلود پژوهش بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني دانش آموزان

بررسي اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني (استرس) دانش آموزان چكيده هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر مشاركت ورزشي بر فشار رواني دانش آموزان پسر فوتباليست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهاي رواني مجموعه واكنش هاي غيراختصاصي ارگانيسم در مقابله و مواجهه با هر عاملي كه مي بايد با آن رودرو شود، كه در كنترل فشار رواني عوامل متعددي از جمله مشاركت ورزشي موثر است. اين تحقيق با شيوه نيمه تجربي با استفاده از طرح پيش آزمون – پس آزمون با دو گروه گواه و...

ادامه مطلب

دانلود پژوهش مشکلات روانی در والدين با کودک عقب مانده ذهنی

دانلود پژوهش مشکلات روانی در والدين با کودک عقب مانده ذهنی

بررسی مشکلات روانی در والدين با کودک عقب مانده ذهنی چکیده : به منظور بررسی مشکلات روانی در والدين با کودک عقب مانده ذهنی تعداد 100 نفر از والدين با کودک عقب مانده ذهنی با 100 نفر از والدين با کودک عادی مورد مقايسه قرار گرفتند. افراد مورد نظر از والدين دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنايی و عادی شهر تهران ، در پايه های دوم تا پنجم ابتدايی مشغول به تحصيل بودند. از تعداد کل نمونه، 100 نفر را مادران و 100 نفر را پدران تشکيل می دادند. بدين تر...

ادامه مطلب