کشاورزی و دامپروری

دانلود مقاله جنگلهای سوزنی برگ وآتش سوزی جنگلهای آمریکا

دانلود مقاله جنگلهای سوزنی برگ وآتش سوزی جنگلهای آمریکا

جنگلهای سوزنی برگ وآتش سوزی جنگلهای آمریکا فهرست مطالب تعریف جنگل و انواع آن پیدایش جنگل و طبقه بندی آن پراکنش جنگلها آتش سوزی جنگلها تاتیر عوامل طبیعی در نابودی جنگلها عوامل انسانی تخریب جنگلها احتمال عمدی بودن حریق جنگلهای کالیفرنیا تأثیر آتش سوزس جنگل بر اکوسیستم پیشگیری تاثیرات جوی آتش سوزی جنگلهای آمریکا و احیای اکوسیستم جنگل سوزنی برگان منبع تعریف جنگل و انواع آن جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان ، درختچه ها و گونه های علفی است ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تاثیر کودهای شیمیایی بر روی گیاهان

دانلود مقاله تاثیر کودهای شیمیایی بر روی گیاهان

تاثیر کودهای شیمیایی بر روی گیاهان فهرست مطالب کشاورزی صنعتی و کودهای شیمیایی کشاورزی پایدار تاثیر کودهای شیمیایی بر EC و PH خاک و گیاهان تاثیر کودها بر   PHخاک و گیاهان اسیدیته معادل کشاورزی صنعتی و کودهای شیمیایی تکنولوژى همچون شمشیر دولبه اى است که استفاده از یک لبه آن به نفع انسان و استفاده از لبه دیگرش به ضرر اوست. اینکه در این گرماى شدید هواى خنک کولر به داد ما مى ر سد از فواید تکنولوژى امروزى است. اما غافلیم که همین تکنولوژى در بخ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قارچ کامبوجا

دانلود مقاله قارچ کامبوجا

قارچ کامبوجا فهرست مطالب  مقدمه : ۱ تاثیرات مصرف: ۲ بخش اول: ۶ تاریخچه پربار قارچ کامبوجا : ۶ ریشه نام کامبوجا : ۸ نتایج تحقیقات علمی: ۸  قارچ در مقابل قارچ : ۹ بخش دوم: ۱۲ انرژی بیشتر : ۱۲ کامبوجا وهموتراپی: ۱۳ بازیافتن زندگی پر تحرک : ۱۳ با کامبوجا صد ساله شوید: ۱۴ آیا میخواهید یکصد سال عمر کنید ؟ ۱۴ بخش سوم : ۱۶ چای مفـرح : ۱۶ آیا چای کامبوجا چاق کننده است؟ ۱۹ بخش چهارم : ۲۱ یافتن زندگی دوباره با کامبوجا : ۲۱ فوائد بهداشتی کامبوجا ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله گیاه ماش سبز

دانلود مقاله گیاه ماش سبز

گیاه ماش سبز فهرست مطالب خصوصیات مرفولوژیکی.. ۲ خصوصیات اکولوژیکی.. ۲ عملیات زراعی.. ۳ ارقام ماش در ایران : ۵ بیماریها : ۵ ماش سیاه (Phaseolus mungo ). 6 ۲-خصوصیات مرفولوژیکی.. ۸ ۳-خصوصیات اکولوژیکی.. ۸ شناسنامه : ۹ شرح گیاه. ۹ نیازهای اکولوژیکی.. ۱۰ ارقام ماش… ۱۱ داشت.. ۱۲ برداشت.. ۱۳ دامنه انتشار. ۱۳ مواد و روشها ۱۵ تغییرات زمانی خصوصیات نفوذ پذیری خاک در آبیاری نواری و ارزیابی روشهای اندازه گیری    ۱۸ اثر عصاره آبی تلخه(.Acroptilon r...

ادامه مطلب

دانلود پروژه زراعت غلات

دانلود پروژه زراعت غلات

زراعت غلات فهرست مطالب : مقدمه۵ فصل اول موقعیت و شرایط آب و هوایی منطقه کشت تقسیم بندی اقلیم ایران۸ شهرستان میانه۹ اقلیم های ایران از نظر بارندگی۱۱ نمودار پارامترهای درجه حرارت شهر میانه۱۲ نمودار بارش شهر میانه۱۳ فصل دوم: خصوصیات خاکهای شور و اصلاح آنها تعریف خاک۱۵ بافت خاک۱۵ ساختمان خاک۱۷ انواع خاک۱۷ تشکیل خاکهای شور و اصلاح آنها۲۰ فصل سوم خصوصیات گیاهان مورد استفاده در تناوب ذرت۲۵ سیب زمینی۴۴ گندم۶۴ سویا۷۴ شبدر۱۰۴ فصل چهارم: رعایت...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

آفات مهم گندم وکنترل آنها فهرست مطالب مقـدمـه          ۳ آفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنها  ۴ سن های زیان آور گندم  ۵ راست بالان زیان آور گندم   ۱۷ جوربالان زیان آور گندم۲۰ بال ریشک داران زیان آور گندم۲۴ سخت بالپوشان زیان آور گندم   ۲۶ بال پولک داران زیان آور گندم۳۱ دو بالان زیان آور گندم۳۳ بال غشائیان زیان آور گندم۳۵ کنه های زیان آور گندم۳۶ مدیریت تلفیقی آفات گندم۳۷  منابع و ماخذ۳۸ مقـدمـه                                                ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

دانلود پروژه کشاورزی و جایگاه آن

کشاورزی فهرست مطالب مقدمه ۵ فصل اول – جایگاه و اهمیت کشاورزی  تاریخچه کشاورزی۷ نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه ۷ نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ۹ ساختار شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد ۱۱ اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی ۱۲ اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت ۱۳ مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده ۱۴ معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی ۱۵ نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی۱۵ وضعیت ک...

ادامه مطلب