کشاورزی و دامپروری

دانلود پروژه تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي

دانلود پروژه تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي

تاثير آب و هوا بر روي گياهان زراعي فهرست مطالب تاثير اب و هوا بر روي گياهان زراعي 1 پيشگفتار 2 مقدمه : 3 اقليم مطلوب گياهان 5 «(فصل اول)» 7 اب به عنوان فاکتور رشد 7 اب به عنوان فاکتور رشد 8 رابطه اب و توليد: 11 استفاده مفيد از اب در ابياري : 12 جلوگيري از تنش زياد خاک : 13 تنش جمعي رطوبت: 14 بازدهي ابياري: 14 نياز ابي و نياز ابياري 14 بازدهي ابياري درعمليات کشاورزي 15 تلفات اب در حين ابياري 15 عوامل موثر در بازدهي ابياري 15 فرسايش اب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی

دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی

اثرات شوری در کشاورزی فهرست مطالب چکيده: 2 1-2  اهميت اقتصادي و غذايي گندم و اختصاصات اکولوژيکي ان: 6 گندم ((Triticum aestivum: 6 1-3 تيپهاي مختلف گندم: 6 1-3-1 تيپهاي زمستانه: 6 1-3-2 تيپهاي بهاره: 7 1-3-3 تيپهاي حد واسط: 7 1-6 نقش‌هاي متفاوت تنظيم کننده‌هاي رشد گياهي بر جوانه‌زني بذر: 13 1-6-1 جيبرلين‌ها: 13 1-7 عوامل محيطي که بر روي جوانه‌زني بذر تاثير مي‌گذارند: 15 1-7-1 اب: 15 1-7-2 دما: 15 1-7-4 نور: 16 1-8  تنش‌هاي محيطي: 17 1...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود پروژه اصول پرورش کرم ابریشم

اصول پرورش کرم ابریشم فهرست مطالب فصل اول تاریخچه کرم ابریشم وضعیت ابریشم در ایران چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران فصل دوم توتستان کلیاتی راجع به درخت توت و توتستان روشهای تولد نهال توت        بذر کاری        پیوند زنی        خوابانیدن شاخه        قلم چوب نرم        قلم چوب سخت       خزانه نهال        انتخاب نهالهای توت و روش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف

دانلود پروژه ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف

ماده آلي و فراهمي عنصر غذايي کم مصرف فهرست مطالب فصل اول: کشاورزي ارگانيک 1 فصل دوم: بيولوژي خاک در کشاورزي ارگانيک 4 فصل سوم: تنظيم تناوب براي سيستم هاي ارگانيک 7 فصل چهارم: تغذيه گياهي در کشاورزي ارگانيک 12 1- کود حيواني 12 2- کود سبز 12 3- کودهاي حاصل از ضايعات کشاورزي و زباله شهري 13 4- مدفوع آبکي 14 5- کمپوست 15 6- خاکه سنگ 17 فصل پنجم: تحرک و جابجايي عناصر کم مصرف 19 1- تاثير pH بر جذب و تحرک عناصر 25 2- ماده آلي خاک 26 فصل ششم: ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز

دانلود مقاله بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز

بررسي تراكم روي يك رقم لوبيا سبز(سان سيت) فهرست فصل اول چکیده ی مطالب 1 مقدمه3 فصل دوم شرح گیاه 8 آماده سازی خاک10 فصل سوم مواد و روش ها13 نتایج به دست آمده در برداشت اول 19 نتایج بدست آمده در برداشت دوم21 نتایج بدست آمده در برداشت سوم23 نتیجه گیری کلی 25 فصل چهارم26 انواع بیماری ها27 نتيجه گيري 31 منابع مورد استفاده 33 چکیده: لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که ب...

ادامه مطلب

دانلود پروژه گیاه شناسی دارویی

دانلود پروژه گیاه شناسی دارویی

گیاه شناسی دارویی فهرست گیاه شناسی دارویی 1 فصل اول 7 مقدمه و هدف 7 فصل دوم 10 کليات و مروري بر منابع 10 1-2- جايگاه گياه در طبقه بندي گياهي 11 2-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان 12 1-2-2- راسته آسترال 12 2-2-2- تيره کاسني 13 1-2-2-2- اختصاصات دستگاه رويشي 13 3-2-2-2 – اختصاصات دستگاه زايشي 13 3-2-2- زير تيره پرتو آساها (راديه) 14 4-2-2- طايفه بابونه 14 5-2-2- جنس درمنه (آرتميزيا) 14 1-5-2-2- آرتميزيا سيبري  16 1-1-5-2-2- اسامي مختلف گياه 16...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربرد بيوتکنولوژي در ميکروبيولوژي خاک

دانلود مقاله کاربرد بيوتکنولوژي در ميکروبيولوژي خاک

کاربرد بيوتکنولوژي در ميکروبيولوژي خاک فهرست مطالب 1- مقدمه 1 2- كاربرد بيوتكنولوژي علوم مختلف 4 3- تكنيك هاي مورد استفاده در بيوتكنولوژي 7 – PCR 8 – الكتروفورز 10 – روش رديف يابي بازهاي DNA 10 – جهش زايي 13 – كلون كردن ژن 13 – انتقال ژن 15 – كشت سلول (كشت بافت) 16 4-كاربرد بيوتكنولوژي در ميكروبيولوژي خاك 17 – استخراج و خالص سازي DNA ميكروبي از خاك و نمونه هاي رسوبي18 – بررسي فيلوژنتيکي...

ادامه مطلب