کشاورزی و دامپروری

دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

دانلود پروژه تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی

تاثیر آب و هوا بر روی گیاهان زراعی فهرست مطالب تاثیر اب و هوا بر روی گیاهان زراعی ۱ پیشگفتار ۲ مقدمه : ۳ اقلیم مطلوب گیاهان ۵ «(فصل اول)» ۷ اب به عنوان فاکتور رشد ۷ اب به عنوان فاکتور رشد ۸ رابطه اب و تولید: ۱۱ استفاده مفید از اب در ابیاری : ۱۲ جلوگیری از تنش زیاد خاک : ۱۳ تنش جمعی رطوبت: ۱۴ بازدهی ابیاری: ۱۴ نیاز ابی و نیاز ابیاری ۱۴ بازدهی ابیاری درعملیات کشاورزی ۱۵ تلفات اب در حین ابیاری ۱۵ عوامل موثر در بازدهی ابیاری ۱۵ فرسایش ابی : ۱۶...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی

دانلود پروژه اثرات شوری در کشاورزی

اثرات شوری در کشاورزی فهرست مطالب چکیده: ۲ ۱-۲  اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی ان: ۶ گندم ((Triticum aestivum: 6 ۱-۳ تیپهای مختلف گندم: ۶ ۱-۳-۱ تیپهای زمستانه: ۶ ۱-۳-۲ تیپهای بهاره: ۷ ۱-۳-۳ تیپهای حد واسط: ۷ ۱-۶ نقش‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذر: ۱۳ ۱-۶-۱ جیبرلین‌ها: ۱۳ ۱-۷ عوامل محیطی که بر روی جوانه‌زنی بذر تاثیر می‌گذارند: ۱۵ ۱-۷-۱ اب: ۱۵ ۱-۷-۲ دما: ۱۵ ۱-۷-۴ نور: ۱۶ ۱-۸  تنش‌های محیطی: ۱۷ ۱-۸-...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصول پرورش کرم ابریشم

دانلود پروژه اصول پرورش کرم ابریشم

اصول پرورش کرم ابریشم فهرست مطالب فصل اول تاریخچه کرم ابریشم وضعیت ابریشم در ایران چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران فصل دوم توتستان کلیاتی راجع به درخت توت و توتستان روشهای تولد نهال توت        بذر کاری        پیوند زنی        خوابانیدن شاخه        قلم چوب نرم        قلم چوب سخت       خزانه نهال        انتخاب نهالهای توت و روش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

دانلود پروژه ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف

ماده آلی و فراهمی عنصر غذایی کم مصرف فهرست مطالب فصل اول: کشاورزی ارگانیک ۱ فصل دوم: بیولوژی خاک در کشاورزی ارگانیک ۴ فصل سوم: تنظیم تناوب برای سیستم های ارگانیک ۷ فصل چهارم: تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک ۱۲ ۱- کود حیوانی ۱۲ ۲- کود سبز ۱۲ ۳- کودهای حاصل از ضایعات کشاورزی و زباله شهری ۱۳ ۴- مدفوع آبکی ۱۴ ۵- کمپوست ۱۵ ۶- خاکه سنگ ۱۷ فصل پنجم: تحرک و جابجایی عناصر کم مصرف ۱۹ ۱- تاثیر pH بر جذب و تحرک عناصر ۲۵ ۲- ماده آلی خاک ۲۶ فصل ششم: فلز...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی تراکم روی یک رقم لوبیا سبز

دانلود مقاله بررسی تراکم روی یک رقم لوبیا سبز

بررسی تراکم روی یک رقم لوبیا سبز(سان سیت) فهرست فصل اول چکیده ی مطالب ۱ مقدمه۳ فصل دوم شرح گیاه ۸ آماده سازی خاک۱۰ فصل سوم مواد و روش ها۱۳ نتایج به دست آمده در برداشت اول ۱۹ نتایج بدست آمده در برداشت دوم۲۱ نتایج بدست آمده در برداشت سوم۲۳ نتیجه گیری کلی ۲۵ فصل چهارم۲۶ انواع بیماری ها۲۷ نتیجه گیری ۳۱ منابع مورد استفاده ۳۳ چکیده: لوبیا سفید دارای یک ریشه ی اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان است و بر اثر تلقیح گل میوه آن که به صو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه گیاه شناسی دارویی

دانلود پروژه گیاه شناسی دارویی

گیاه شناسی دارویی فهرست گیاه شناسی دارویی ۱ فصل اول ۷ مقدمه و هدف ۷ فصل دوم ۱۰ کلیات و مروری بر منابع ۱۰ ۱-۲- جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی ۱۱ ۲-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان ۱۲ ۱-۲-۲- راسته آسترال ۱۲ ۲-۲-۲- تیره کاسنی ۱۳ ۱-۲-۲-۲- اختصاصات دستگاه رویشی ۱۳ ۳-۲-۲-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی ۱۳ ۳-۲-۲- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) ۱۴ ۴-۲-۲- طایفه بابونه ۱۴ ۵-۲-۲- جنس درمنه (آرتمیزیا) ۱۴ ۱-۵-۲-۲- آرتمیزیا سیبری  ۱۶ ۱-۱-۵-۲-۲- اسامی مختلف ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک

دانلود مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک

کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک فهرست مطالب ۱- مقدمه ۱ ۲- کاربرد بیوتکنولوژی علوم مختلف ۴ ۳- تکنیک های مورد استفاده در بیوتکنولوژی ۷ – PCR 8 – الکتروفورز ۱۰ – روش ردیف یابی بازهای DNA 10 – جهش زایی ۱۳ – کلون کردن ژن ۱۳ – انتقال ژن ۱۵ – کشت سلول (کشت بافت) ۱۶ ۴-کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک ۱۷ – استخراج و خالص سازی DNA میکروبی از خاک و نمونه های رسوبی۱۸ – بررسی فیلوژن...

ادامه مطلب