گرافیک وهنر

دانلود پروژه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت

دانلود پروژه بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت

  فهرست مطالب چکیده ۳ فصل اول سابقه نوغانداری در کشورهای آسیا ۶ فصل دوم سابقه نوغانداری در ایران از دوره هخامنشی تا کنون ۱۰ فصل سوم نحوه پرورش کرم ابریشم  ۱۶ تفریخ تخم نوغان ۱۷ مرحله پروش لارو. حرارت و رطوبت،دما،تغذیه،تمیز کردن بستر ۱۹ مرحله تنیدن پیله ۲۱ برداشت پیله ۲۲ فصل چهارم طبقه انواع نژاد بر اساس مناطق تجاری و بومی ۲۵ فصل پنجم چرخه تولید تخم نوغان ۳۲ فصل ششم بیماریها و آفات کرم ابریشم ۳۵ فصل هفتم واریته های توتهای مختلف ۳۹ فصل هش...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی

دانلود پروژه بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی

بررسی اکسپرسیونیسم انتزاعی فهرست مطالب مقدمه   ۱ فصل اول   ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) ) پیشینه ۴ اکسپرسیونیسم Expressionism) ) ۵ موضوع و مضمون آثار اکسپرسیونیستی Expressionisti) )    ۶ عقاید اکسپرسیونیست ها Expressionistha) )   ۶  قالبهای ادبی و هنری   ۷ اکپرسیونیسم در آلمان   ۸ گراوورهای اکسپرسیونیستی   ۱۱ فصل دوم   هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) ) ونسان ویلِم ون گوگ   ۱۴ ادوارد مونک ۱۷ جیمز انسور ۲۲ ژرژ رئو ۲۷ امیل نولده ۳۱ گر...

ادامه مطلب

دانلود پروژه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

دانلود پروژه شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

فهرست مطالب فصل اول بخش اول : مقدمه ۱ بخش دوم : واژه شناسی۴ بخش سوم : تاریخچه۶ فصل دوم بخش اول : مواد اولیه ساخت قلمدان    ۱۰ بخش دوم : کاغذ و کاغذ گری            ۱۳ فصل سوم ساخت قلمدان     ۱۸ بخش اول : شیوه های سنتی ساخت قلمدان    ۱۹ بخش دوم : ساخت و سازهای ابتکاری        ۲۶ فصل چهارم تزئینات قلمدان ۳۴ بخش اول : مراحل قبل از نقش آفرینی    ۳۶ الف- آماده سازی سطح قلمدان (بوم سازی)۳۶ ب- رنگ و رنگ سازی            ۴۱ بخش دوم : مراحل نق...

ادامه مطلب