گزارش کاربینی

دانلود گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار

دانلود گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار

گزارش کاربینی شرکت طرفه نگار شناخت كلي نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حقوق و دستمزد شركت مهندسي كامپيوتر طرفه نگار بر اساس قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي سال 84، تحليل و طراحي شده است. در تحليل و طراحي و پياده سازي نرم افزار حقوق و دستمزد، كوشش نموده ايم به اهداف ذيل تحقق بخشيم: ياري نمودن شما در مديريت منابع انساني تمامي كاركنان مجموعه ي خود را مي توانيد در اين نرم افزار تعريف نموده و اطلاعات شخصي و سوابق ايشان را ثبت نگهداري نما...

ادامه مطلب