مقالات اقتصاد

دانلود مقاله سهام بورس

دانلود مقاله سهام بورس

دانلود مقاله سهام بورس فهرست مطالب مقدمه سرمایه سرمایه گذاری بازار سرمایه سرمایه گذاری ریسک و بازده انواع سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار (معامله روی سهام شرکتها) بورس تاریخچه بورس اوراق بهادار ارکان بورس سابقه بورس در ایران هیأت داوری بورس سازمان کارگزاران انجام معاملات توسط کارگزاران تنوع سرمایه گذاری ها معافیت مالیاتی حق رأی و اعمال مدیریت حق تقدم نقدشوندگی سهام در دست عموم ترکیب سهامداران روند قیمت سهام در گذشته تسریع در روند سرمایه گذاری حفظ...

ادامه مطلب

حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

فهرست مطالب مقدمه ۱ تعاریف و مفاهیم ۴ تجربه‌ی کشورهای جهان ۲۰ تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها ۲۹ لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران ۵۱ بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران ۵۶ الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی ۶۴ جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (۱) منابع پیوست (۲) مقدمه به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

دانلود پروژه بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا

بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر فروش کالا فهرست مطالب فهرست ۱ پیشگفتار ۳ “مقدمه” ۵ بیان مسئله: ۶ هدف: ۶ فرضیه تحقیق: ۷ روش تحقیق: ۷ مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق ۱۰ تعریف خدمات ۱۰ ۲-۱ خصوصیات خدمات ۱۱ ۳-۱ ارتباط خدمات و کالا ۱۲ ۴-۱ کانالهای توزیع در بخش خدمات: ۱۵ ۵-۱ توزیع خدمات: ۱۵ ۶-۱ بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان: ۱۶ ۷-۱- بازار یابی خدمات: ۱۷ ۸-۱- کالا: ۱۸ ۹-۱- مراحل فرایند پذیرش کالا : ۱۸ ۱۰-۱ کیفیت خدمات : ۲۰ مبانی ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی

دانلود پروژه مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد استراتژی هایی برای اقتصاد پویا فهرست مطالب فهرست ۱ مقدمه ۴ تعریف استراتژی ۸ استراتژی به معنای طرح و نقشه ۸ استراتژی به معنای الگو ۹ استراتژی به معنای موضع ۱۰ استراتژی  به معنای دیدگاه ۱۰ انواع استراتژی ۱۳ مدیریت استراتژیک ۱۵ تعریف مدیریت استراتژیک ۱۶ فرصتهای و تهدیدات خارجی ۱۷ محیط ۲۰ استراتژی ۲۱ ساختار سازمانی ۲۲ فرآیند ارتباطات درونی سازمانی ۲۳ مراحل مدیریت استراتژیک ۲۴ الگوهای استراتژی سازمان ۲۸...

ادامه مطلب

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه‌کارگری در کشورهای OECD

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه‌کارگری در کشورهای OECD

فهرست مطالب عوامل موثر بر عضویت اتحادیه‌کارگری در کشورهای OECD یک بررسی آمارهای عضویت اتحادیه روند در عضویت و تراکم  عوامل مؤثر مقطعی ویژگی های فردی و مرتبط با کار رشد و کاهش اتحادیه مدل Bain و Elshesk مطالعات تک کشوری کاهش اتحادیه در دهه ۱۹۸۰ مدل های جدید مجموعه زمانی عضویت اتحادیه نتایج یک بررسی اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای م...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

دانلود پروژه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک داخلی – خارجی

فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق ۱ بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲ ضرورت انجام تحقیق: ۴ پیشینه تحقیق: ۵ فرضیات ۶ تعریف عملیات متغیرها: ۷ نوع تحقیق و دلایل آن: ۷ ابزار گردآوری داده ها: ۸ جامعه آماری: ۸ مراحل انجام تحقیق: ۸ تعریف مفاهیم: ۸ محدودیت ها ۱۲ فصل دوم ادبیات تحقیق ۱۳ تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۴ تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم ۲۱ مراحل ساخت چرم ۲۸ عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم .. ۳۰ الف- پوست: ۳۰ ب- چرم: ۳۳ انواع چرم و ...

ادامه مطلب

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارئه راهکارهای اقتصادی

بررسی عملکرد سایت بازار بیز Bazaar Biz در جذب مشتریان و ارئه راهکارهای اقتصادی

فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول- طرح تحقیق ۲ عنوان کامل پژوهش ۳ هدف پژوهش ۳ بیان مسئله ۳ اهمیت مساله (نظری –عملی) ۳ سوال (ها) یا فرضیه‌ها (های) پژوهش ۴ تعریف علمی‌و متغیرهای مورد بررس ۴ مشخص کردن مقیاس اندازه گیری متغیرها ۵ مشخص کردن نقش متغیرها (باز خور) ۵ طرح پژوهش ۵ جامعه و گروه نمونه مورد بررسی ۵ روش نمونه برداری ۵ ابزارگر آوری داده‌ها ۶ روش گرد آوری داده‌ها ۶ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶ فصل دوم- ادبیات تحقیق ۷ تعریف تجارت الکترونیکی (...

ادامه مطلب