حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری فهرست مطالب فصل اول : تعریف دستمزد دوایر کنترل حقوق و دستمزد بررسی های دستمز د اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد حداقل دستمزد ساعات کار عادی ساعات کار اضافه کاری نوبت کاری و فوق العاده نوبت کاری شب کاری حقوق و مزایای مستمر نقدی حقوق و مزایای مستمر غیر نقدی بازنشستگی قانون کار وا مور اجتماعی ثبتهای حسابداری مربوط به حقوق ودستمزد پرداخت بر اساس زمانهای مبتنی بر زمان حسابرسی حقوق ودستمزد...

ادامه مطلب

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع فهرست مطالب منابع داخلی و مزیت رقابتی: منابع مالی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش منابع و امکانات ( خرید وامکانات ) مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی نقاط قوت و ضعف داخلی مقدمه رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان یکپارچگی استراتژی و فرهنگ مدیریت مالی/ حسابداری جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان مدیریت فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی بازاریابی امورمالی تول...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن فهرست مقدمه مفاهیم و روش های آماری مشاهده نمونه ای منی تار یا نمونه‌گیری به طریق منی تاری (Monetar) مشاهده نمونه‌ای به طریق تحلیل دنباله‌ای مقدمه: افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست که نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور کلی متخصصین امور مالی را بخود جلب کرده است. مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شرکت ها و . . ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی فهرست مطالب مقدمه ۱ برنامه ریزی حسابرسی۳ آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی۴ استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه۶ نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل۶ تنظیم طرح کلی حسابرسی۷ برنامه های حسابرسی۸ متناسب سازی برنامه حسابرسی ۱۱ بودجه های زمانی کار حسابرسی ۱۳ خلاصه گزارشگری۱۵ لیست حقوق و دستمزد ۱۶ منابع و مآخذ۱۷ مقدمه وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی فهرست -مقدمه -تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی -پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی -منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی – انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری -خواص ماتریس حسابداری و تفکیک پنج حساب اصلی جامعه براساس واحدهای مشخص آماری -حساب تولید به دو زیر حساب -حساب نهادها -یادداشتها -منابع فارسی ۱- مقدمه در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی فهرست مقدمه طرح مسئله هدف تحقیق اهمیت موضوع فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی فرضیه های فرعی پیشنهادات به مراجع ذیربط قانونی پیشنهاد به دانشگاهها و انجمن های علمی حرفه ای تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی تعریف حسابداری دولتی مفهوم مسئولیت پاسخگویی عمومی تعریف اصول بنیادی حسابداری دولتی تعریف حساب مستقل تعریف بودجه تعریف ذیحساب، معاول ذیحساب و عامل ذیحساب مقدمه: نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی فهرست مطالب مکاتبات به منظور ارائه کردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده سفارش ها موضوع خلاصه شرایط تشخیص شرایط اندازه گیری سودهای پایانی ،‌از طریق سود تعیین شده حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB فراهم شده اند شرایط آشکارسازی زمان مؤثر اندازه گیری تشخیص سود پایانی در بدهی ها و هزینه ها در بهره های پول صورت حساب های بنیادین مالی زمان موثر و انتقال اندازه گیری سودهای پایانی غیر از سلامتی تشخیص  یادداشت آشکار سازی ها تاریخ مؤثر و انتقال...

ادامه مطلب