حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري

دانلود مقاله اهميت سيستم حقوق و دستمزد در حسابداري فهرست مطالب فصل اول : تعريف دستمزد دواير كنترل حقوق و دستمزد بررسي هاي دستمز د اطلاعات لازم براي محاسبه حقوق و دستمزد حداقل دستمزد ساعات كار عادي ساعات كار اضافه كاري نوبت كاري و فوق العاده نوبت كاري شب كاري حقوق و مزاياي مستمر نقدي حقوق و مزاياي مستمر غير نقدي بازنشستگي قانون كار وا مور اجتماعي ثبتهاي حسابداري مربوط به حقوق ودستمزد پرداخت بر اساس زمانهاي مبتني بر زمان حسابرسي حقوق ودستمزد...

ادامه مطلب

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع فهرست مطالب منابع داخلي و مزيت رقابتي: منابع مالي تجزيه و تحليل زنجيره ارزش منابع و امكانات ( خريد وامكانات ) مديريت يا ساختار و زيربناهاي سازماني نقاط قوت و ضعف داخلي مقدمه رابطه بين واحدهاي وظيفه‌اي سازمان يكپارچگي استراتژي و فرهنگ مديريت مالي/ حسابداري جدول فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي سازمان مديريت فهرستي از پرسش‌هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي بازاريابي امورمالي تول...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن فهرست مقدمه مفاهيم و روش هاي آماري مشاهده نمونه اي مني تار يا نمونه‌گيري به طريق مني تاري (Monetar) مشاهده نمونه‌اي به طريق تحليل دنباله‌اي مقدمه: افزايش روزافزون انواع مختلف اشياء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصين حسابداري، حسابرسي و بطور كلي متخصصين امور مالي را بخود جلب كرده است. مسئله رسيدگي انبوه اسناد حسابداري در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی فهرست مطالب مقدمه 1 برنامه ريزي حسابرسي3 آموزش حرفه اي در مؤسسات حسابرسي4 استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه6 نوسانات فصلي كار حسابرسان مستقل6 تنظيم طرح كلي حسابرسي7 برنامه هاي حسابرسي8 متناسب سازي برنامه حسابرسي 11 بودجه هاي زماني كار حسابرسي 13 خلاصه گزارشگري15 ليست حقوق و دستمزد 16 منابع و مآخذ17 مقدمه وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ، لازمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سها...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی فهرست -مقدمه -تعريف ماتريس حسابداري اجتماعي -پوشش آماري اقتصادي و اجتماعي -منطق حسابداري و ربط آن به مفهوم اجتماعي – انواع حسابهاي اصلي ماتريس حسابداري اجتماعي و تعامل منطقي آنها در قالب يك ماتريس حسابداري -خواص ماتريس حسابداري و تفكيك پنج حساب اصلي جامعه براساس واحدهاي مشخص آماري -حساب توليد به دو زير حساب -حساب نهادها -يادداشتها -منابع فارسي 1- مقدمه در نيم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهاي حسابداري كلان و بخشي...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی

دانلود مقاله حسابداری دولتی فهرست مقدمه طرح مسئله هدف تحقيق اهميت موضوع فرضيه هاي تحقيق فرضيه اصلي فرضيه هاي فرعي پيشنهادات به مراجع ذيربط قانوني پيشنهاد به دانشگاهها و انجمن هاي علمي حرفه اي تعريف مفاهيم و واژگان تخصصي تعريف حسابداري دولتي مفهوم مسئوليت پاسخگويي عمومي تعريف اصول بنيادي حسابداري دولتي تعريف حساب مستقل تعريف بودجه تعريف ذيحساب، معاول ذيحساب و عامل ذيحساب مقدمه: نقش اساسي حسابداري دولتي ارائه اطلاعاتي است كه استفاده كنندگان را در ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی

دانلود مقاله حسابداری برای سود نهایی فهرست مطالب مكاتبات به منظور ارائه كردن توضيحات نوشته (گزارش )‌ شده سفارش ها موضوع خلاصه شرايط تشخيص شرايط اندازه گيري سودهاي پاياني ،‌از طريق سود تعيين شده حقوق بازنشستگي يا طرح OPEB فراهم شده اند شرايط آشكارسازي زمان مؤثر اندازه گيري تشخيص سود پاياني در بدهي ها و هزينه ها در بهره هاي پول صورت حساب هاي بنيادين مالي زمان موثر و انتقال اندازه گيري سودهاي پاياني غير از سلامتي تشخيص  يادداشت آشكار سازي ها تاريخ مؤثر و انتقال...

ادامه مطلب