عمران و تاسیسات

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز فهرست مطالب مقدمه كليات فصل اول:مطالعات کلی 1-1-مطالعات ژئوتكنيكي 2-1-ناحيه مورد بررسي و راههاي دسترسي 3-1-مختصري از زمين شناسي مسير فصل دوم: واحدهاي سنگچينه اي منطقه 1-2- سازند پايده 2-2- سازنده ساچون 3-2- سازند جهرم 4-2- سازند آسماري 5-2- نهشته هاي كواترنر فصل سوم: ساختار زمين شناسي منطقه 1-3-گسله ملوس جان 2-3- گسله سراسري بخش محوري كوه ملوس جان 3-3- گسله هاي جنوب كوه مل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه و بررسي دوام آنها

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه  و بررسي دوام آنها

دانلود مقاله كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در سازه‌هاي بتن آرمه  و بررسي دوام آنها فهرست مطالب : چکیده مقدمه کاربرد کامپوزیت‌های FRPدر سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها راه حل مساله ساختار مصالح FRP الیاف شیشه الیاف کربن الیاف آرامید انواع محصولاتFRP میله‌های کامپوزیتی FRP مشخصات اساسی محصولات کامپوزیتی FRP مقاومت در مقابل خوردگی مقاومت مدول الاستیسیته وزن مخصوص عایق بودن خستگی خزش چسبندگی با بتن خم شدن انبساط حرارتی دوام کامپوزیت‌های FRP پیر شدگی فیزیکی ماتری...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها 1- مقدمه 13 جدول 1-1: كشورها و سازمانها 14 2- هدف و گستره نظرسنجي 15 جدول 2-1: تعداد پلها، طول كلي پل (چهارده كشور در مجموع) 16 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين 19 1-3- موارد عمومي: 19 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستورالعمل‌ها 20 جدول 1-3: گستره استانداردها يا دستورالعمل‌ها 22 جدول 2-3: هدف و گستره بازرسي 24 4-3- تناوب بازرسي 24 جدول 3-3: تناوب بازرسي-1 25 جدول 4-3: تناوب بازر...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازي ساختمانها فهرست مطالب 1- مقدمه 2- دسته‌بندي ساختمانهاي آجري 1- ساختمانهاي بنايي غير مسلح 2- ساختمانهاي بنايي نيمه مسلح 3- ساختمانهاي بنايي مسلح 4- ساختمانهاي بنايي مركب 3- روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي آجري در برابر بارهاي غيرمترقبه 3-3- طراحي در بربر بارهاي غيرمترقبه به روش غيرمستقيم 3-2- طراحي براي جلوگيري از وقوع يا محدود ساختن خطر بارهاي غيرمترقبه بيشترين حد استحكام و پيوستگي كمترين حد استحكام و پيوستگي 3-4- طرا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها فهرست مطالب 1- مقدمه……………………….. 2- هدف و گستره نظر سنجي………….. 3- سيستم هاي بازرسي و مجموعه قوانين.. 1-3- موارد عمومي………………… 2-3- استانداردهاي بازرسي يا دستنامه ها 3-3- منظور و گستره بازرسي………… 4-3- تناوب و دفعات بازرسي………… 5-3- شيوه بازرس...

ادامه مطلب