عمران و تاسیسات

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز فهرست مطالب مقدمه کلیات فصل اول:مطالعات کلی ۱-۱-مطالعات ژئوتکنیکی ۲-۱-ناحیه مورد بررسی و راههای دسترسی ۳-۱-مختصری از زمین شناسی مسیر فصل دوم: واحدهای سنگچینه ای منطقه ۱-۲- سازند پایده ۲-۲- سازنده ساچون ۳-۲- سازند جهرم ۴-۲- سازند آسماری ۵-۲- نهشته های کواترنر فصل سوم: ساختار زمین شناسی منطقه ۱-۳-گسله ملوس جان ۲-۳- گسله سراسری بخش محوری کوه ملوس جان ۳-۳- گسله های جنوب کوه ملوس جان فصل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها

دانلود مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه  و بررسی دوام آنها

دانلود مقاله کاربرد کامپوزیت‌های FRP در سازه‌های بتن آرمه  و بررسی دوام آنها فهرست مطالب : چکیده مقدمه کاربرد کامپوزیت‌های FRPدر سازه‌های بتن آرمه و بررسی دوام آنها راه حل مساله ساختار مصالح FRP الیاف شیشه الیاف کربن الیاف آرامید انواع محصولاتFRP میله‌های کامپوزیتی FRP مشخصات اساسی محصولات کامپوزیتی FRP مقاومت در مقابل خوردگی مقاومت مدول الاستیسیته وزن مخصوص عایق بودن خستگی خزش چسبندگی با بتن خم شدن انبساط حرارتی دوام کامپوزیت‌های FRP پیر شدگی فیزیکی ماتری...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها ۱- مقدمه ۱۳ جدول ۱-۱: کشورها و سازمانها ۱۴ ۲- هدف و گستره نظرسنجی ۱۵ جدول ۲-۱: تعداد پلها، طول کلی پل (چهارده کشور در مجموع) ۱۶ ۳- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین ۱۹ ۱-۳- موارد عمومی: ۱۹ ۲-۳- استانداردهای بازرسی یا دستورالعمل‌ها ۲۰ جدول ۱-۳: گستره استانداردها یا دستورالعمل‌ها ۲۲ جدول ۲-۳: هدف و گستره بازرسی ۲۴ ۴-۳- تناوب بازرسی ۲۴ جدول ۳-۳: تناوب بازرسی-۱ ۲۵ جدول ۴-۳: تناوب بازرسی-۲ (دلائلی برای تنوع ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمانها فهرست مطالب ۱- مقدمه ۲- دسته‌بندی ساختمانهای آجری ۱- ساختمانهای بنایی غیر مسلح ۲- ساختمانهای بنایی نیمه مسلح ۳- ساختمانهای بنایی مسلح ۴- ساختمانهای بنایی مرکب ۳- روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری در برابر بارهای غیرمترقبه ۳-۳- طراحی در بربر بارهای غیرمترقبه به روش غیرمستقیم ۳-۲- طراحی برای جلوگیری از وقوع یا محدود ساختن خطر بارهای غیرمترقبه بیشترین حد استحکام و پیوستگی کمترین حد استحکام و پیوستگی ۳-...

ادامه مطلب

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود مقاله پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها فهرست مطالب ۱- مقدمه……………………….. ۲- هدف و گستره نظر سنجی………….. ۳- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین.. ۱-۳- موارد عمومی………………… ۲-۳- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها ۳-۳- منظور و گستره بازرسی………… ۴-۳- تناوب و دفعات بازرسی………… ۵-۳- شی...

ادامه مطلب