مهندسی نرم افزار

دانلود مقاله تکنیک های پراش (SAS)

دانلود مقاله تکنیک های پراش (SAS)

  فهرست مطالب مقدمه چکیده فصل اول تکنیک های پراش با  زاویه کوچک(SAS) ۱-۱- تکنیک های پراکندگی زاویه کوچک (SAS) ۲-۱- پخش (ارسال) نوری: ۳-۱- ارسال نوترون زاویه کوچک( (SANS فصل دوم تئوری SAXS ۲-۲- تداخل بین ذره ای (Interparticle Interference) فصل سوم تجهیزات (SAXS) ۱-۳- تجهیزات آشکارسازی شمارنده ای ۱-۱-۳- دیفرکتومتر چهار شکافی (Four –Slit diffractomter) ۲-۳- دوربینهای شناسایی فتوگرافیکی ۱-۲-۳- دوربین kratky ۳-۳- تجهیزات سیستم SAXS نصب ...

ادامه مطلب