پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن فهرست مطالب: برون ده قلب هنگام تمرین.. ۱ حجم ضربه ای.. ۳ ضربان قلب.. ۶ برون ده قلب هنگام تمرینات طولانی.. ۹ بازگشت وریدی.. ۱۰ توزیع جریان خونی.. ۱۲ دستگاه انتقال اکسیژن.. ۱۵ سازو کار گردش خون: همودینامیک.. ۱۶ فشار خون.. ۱۷ فشار هاسسیستولی و دیاستولی.. ۱۸ میانگین فشار سرخرگی.. ۱۹ مقاومت عروقی.. ۲۰ تغییرات فشار ومقاومت هنگام تمرین.. ۲۱ پر فشار خونی و تمرین.. ۲۳ خلاصه:.. ۲۴ طبقه بندی اهداف تخصصی.. ۲۹ اهدا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طریق کمال

دانلود پروژه طریق کمال

طریق کمال فهرست مطالب ساسانیان ۱ خلافت امویان و عباسیان ۲۱ صـفاریان  ۲۶۱ -۲۸۷ ۲۴ سامانـیان ۲۷ دولت علویان طبرستان ۳۱ دولت علویان گیلان و دیلمان ۳۱ علویان طبرستان ۳۱ زیدیه ۳۱ ادریسیه ۳۱ قاسمیه ۳۲ حسنیه ۳۲ دولت علویان طبرستان ۳۲ قاجـاریه ۳۹ قلمرو حکومتی قاجاریه در ایران زمین ۳۹ مرزها و دگرگونیهای آن ۴۱ ۱ . در شمال ۴۱ ۲٫ در شرق ۴۶ تحدید مرزهای شرقی ایران ۴۹ ۴ . در جنوب ۵۲ پایان سخن ۵۳ انقلاب مشروطه ۵۵ انقلاب چگونه آغاز شد؟ ۵۵ صدور فرمان مشروط...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سقط جنین

دانلود مقاله سقط جنین

سقط جنین فهرست مطالب مقدمه: ۱ سقط جنین   Abortion 1 شناسایی علت سقط جنین‌های خود بخودی: ۲ نابهنجاریهای کروموزومی: ۲ بیماریهای پزشکی: ۳ فاکتورهای ایموولوژیکی: ۴ عامل‌های روان شناسی: ۷ تشعشع، داروها و مواد آلوده کننده: ۷ داروها و دیگر مواد: ۸ آلودگی‌های محیطی: ۸ علتهای آناتومیکی سقط جنین خودبخودی: ۸ دی اتیل استیل بسترول (DES) (استروژن مصنوعی) ۹ تومورهای رحمی: ۱۱ آمیزش و بهم ریختگی درون رحم: ۱۱ عفوتنها: ۱۲ درمان سقط جنین طبیعی: ۱۳ درمان با آنتی ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله داروهای محرک

دانلود مقاله داروهای محرک

داروهای محرک فهرست مطالب چکیده : ۱ مقدمه ۴ داروهایی که به عنوان محرک استفاده می شوند. ۵ ۱٫ آمفتامینها ۵ آمفتامینها و عملکرد ورزشی ۵ محدودیتهای تحقیق ۹ ۲- افدرین ۱۴ افدرین و عملکرد ورزش ۱۴ محدودیتهای تحقیق ۱۷ کوکائین ۱۷ کوکائین و عملکرد ورزشی ۱۸ محدودیتهای تحقیق ۲۰ داروهایی که برای کاهش تپش و ضربان قلب استفاده می شوند ۲۱ بتابلوکرها ۲۱ بتابلوکرها و عملکرد ورزشی ۲۲ محدودیتهای تحقیق ۲۴ داروهایی که برای تغییر ترکیبات بدن به کار می روند...

ادامه مطلب

دانلود گزارش مطالعات طرح هادی روستای احمد آباد

دانلود گزارش مطالعات طرح هادی روستای احمد آباد

گزارش مطالعات طرح هادی روستای احمد آباد فهرست مطالب ۱-شهرستان معرفی اجمالی شهرستان                        ۱ چینه شناسی                           ۲ اقلیم                                ۴ منابع آب                             ۶ منابع آب سطحی                        ۶ منابع آب زیرزمینی                       ۸ جمعیت                          ۹ نحوه توزیع جمعیت و پراکندگی آن           ۹ وضعیت اقصادی                      ۱۰ کشاورزی         ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قارچ و ویروسها

دانلود پروژه قارچ و ویروسها

قارچ و ویروسها فهرست مطالب مقدمه                                         تاریخچه                                           دلایل نا شناخته ماندن آنها                                  کلیات                                        مرفولوژی                                          انتقال                                        علائم                                          بیماری ویروسی در قارچ Agaricus bisporus                    کنترل ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه راهسازی

دانلود پروژه راهسازی

راهسازی فهرست مطالب تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی    ۱ سیستم کامپیوتری رهیابی ماشین آلات راهسازی ۵ مزایای کاربرد CAES 10 اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا۱۱ حفاظهای ایمنی کنار جاده۲۲ اقدامات کم هزینه مهندسی و تشدید قوانین در ارتقاء سطح ایمنی جاده ها ۲۹ استفاده از الیاف در آسفالت۳۵ ترکها در آسفالت ۳۶ مواد افزودنی و تأثیر آن در آسفالت ۳۸ آسفالت الیافی۳۹ الیاف فولادی ۴۱ مقاومت های آسفالت۴۵ روکش آسفالت خیابانها۴۹ منابع ۵۴ تعاریف ...

ادامه مطلب