پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله تصادفات جاده ای

دانلود مقاله تصادفات جاده ای

تصادفات جاده ای فهرست مطالب مقدمه ۱ اهمیت تصادفات جاده ای ۱ تصافات جاده ای در ایران ۲ اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران ۳ فرهنگ و آموزش در ایران ۳ تصادفاتی که گزارش می‌شوند ۵ وسائط نقلیه ای که گزارش می‌شوند ۵ مقایسه وضعیت تصادفات جاده ای در استانها مختلف ایران ۷ هزینه تصادفات جاده ای ۷ اجزای هزینه تصادفات جاده ای ۸ هزینه های منابع ملموس و واقعی ۸ لیست توصیه های مهم ۸ ترافیک تهران در یک نگاه ۱۰ ناحیه ترافیکی ……̷...

ادامه مطلب

دانلود مقاله خطرات کوهستان

دانلود مقاله خطرات کوهستان

خطرات کوهستان فهرست مطالب: پیشگفتار ۱ خلاصه ای از سوابق فنی و آموزشی تدوین گر ۲ کلیاتی در مورد کمک های اولیه ۳ سوانح و امداد در کوهستان ۶ ارتفاع زدگی ۷ برف کوری ۷ گرمازدگی ۸ آفتاب سوختگی: ۹ تاول و رخم: ۹ پیچ خوردن و شکستگی پا: ۱۰ ناراحتی های معده ای: ۱۱ سرما زدگی : ۱۱ نقش باد در تولید سرما: ۱۲ در هنگام سرمازدگی بدن، چه اتفاقی می‌افتد؟ ۱۳ راههای جلوگیری از سرمازدگی: ۱۴ معالجه سرمازدگی: ۱۵ سرمازدگی عمومی ۱۶ شوک ۱۷ گزیدگی: ۱۷ علائم مار...

ادامه مطلب

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

دانلود مقاله منطق الطیر عطار نیشابوری

منطق الطیر عطار نیشابوری فهرست مطالب  مقدمه ۴ شرح حال شیخ فرید الدین عطار نیشابوری۶ نام و القاب ۶ پدر و مادر عطار- تاریخ ولادت و مدت زندگانی۸ شهادت- معلومات عطار ۹ مذهب ۱۱ عوامل تشکیل داستان های عطار۱۲ اسطوره ۱۳ رمز در شعر عطار۱۵ تمثیلات ۱۶ سیمرغ در آثار عطار نیشابوری۱۷ تجلی سیمرغ در اشعار عطار۲۳ منطق الطیر و سیمرغ ۲۹ منطق الطیر ۳۵ گفتار هدهد ۳۶ عذر مرغان ۳۷ سئوال مرغان از کیفیت سلوک۳۷ عزم کردن مرغان به حضرت سیمرغ۴۳ خوف کردن مرغان از وادر ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

دانلود مقاله اساطیر و فرهنگ ایران

اساطیر، فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی فهرست مطالب پیشگفتار:.. ۱ پیشینه تاریخ سرزمین ایران:.. ۳ دانش نزد ایرانیان:.. ۳ واژه اساطیر در فرهنگها و نظرات دانشمندان:.. ۷ چگونگی زبان پهلوی و تحول آن:.. ۱۰ چگونگی زبان پارسی دری.. ۱۱ اورمزد و گرشاسپ.. ۱۲ زردشت و گشتاسب.. ۱۷ کنگ دژ.. ۱۸ راستی ورادی.. ۲۰ آفرین پیامبر زردشت.. ۲۱ ستایش سی روزه.. ۲۳ خورشید نیایش.. ۲۴ پیمان کدخدائی.. ۲۵ آبان.. ۲۶ آتش.. ۲۷ آتش اورمزد.. ۲۸ آتش بهرام، ورهران، ورهرام.. ۲۹...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

دانلود مقاله ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن

ورزش و ارتباط آن با دستگاه های بدن فهرست مطالب: برون ده قلب هنگام تمرین.. ۱ حجم ضربه ای.. ۳ ضربان قلب.. ۶ برون ده قلب هنگام تمرینات طولانی.. ۹ بازگشت وریدی.. ۱۰ توزیع جریان خونی.. ۱۲ دستگاه انتقال اکسیژن.. ۱۵ سازو کار گردش خون: همودینامیک.. ۱۶ فشار خون.. ۱۷ فشار هاسسیستولی و دیاستولی.. ۱۸ میانگین فشار سرخرگی.. ۱۹ مقاومت عروقی.. ۲۰ تغییرات فشار ومقاومت هنگام تمرین.. ۲۱ پر فشار خونی و تمرین.. ۲۳ خلاصه:.. ۲۴ طبقه بندی اهداف تخصصی.. ۲۹ اهدا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه طریق کمال

دانلود پروژه طریق کمال

طریق کمال فهرست مطالب ساسانیان ۱ خلافت امویان و عباسیان ۲۱ صـفاریان  ۲۶۱ -۲۸۷ ۲۴ سامانـیان ۲۷ دولت علویان طبرستان ۳۱ دولت علویان گیلان و دیلمان ۳۱ علویان طبرستان ۳۱ زیدیه ۳۱ ادریسیه ۳۱ قاسمیه ۳۲ حسنیه ۳۲ دولت علویان طبرستان ۳۲ قاجـاریه ۳۹ قلمرو حکومتی قاجاریه در ایران زمین ۳۹ مرزها و دگرگونیهای آن ۴۱ ۱ . در شمال ۴۱ ۲٫ در شرق ۴۶ تحدید مرزهای شرقی ایران ۴۹ ۴ . در جنوب ۵۲ پایان سخن ۵۳ انقلاب مشروطه ۵۵ انقلاب چگونه آغاز شد؟ ۵۵ صدور فرمان مشروط...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سقط جنین

دانلود مقاله سقط جنین

سقط جنین فهرست مطالب مقدمه: ۱ سقط جنین   Abortion 1 شناسایی علت سقط جنین‌های خود بخودی: ۲ نابهنجاریهای کروموزومی: ۲ بیماریهای پزشکی: ۳ فاکتورهای ایموولوژیکی: ۴ عامل‌های روان شناسی: ۷ تشعشع، داروها و مواد آلوده کننده: ۷ داروها و دیگر مواد: ۸ آلودگی‌های محیطی: ۸ علتهای آناتومیکی سقط جنین خودبخودی: ۸ دی اتیل استیل بسترول (DES) (استروژن مصنوعی) ۹ تومورهای رحمی: ۱۱ آمیزش و بهم ریختگی درون رحم: ۱۱ عفوتنها: ۱۲ درمان سقط جنین طبیعی: ۱۳ درمان با آنتی ...

ادامه مطلب