پروژه/تحقیق/مقاله

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد فهرست فصل اول کلیات وطرح تحقیق مقدمه: ۲- بیان موضوع تحقیق ۳- اهمیت موضوع تحقیق ۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها ۴- فرضیه های تحقیق ۵- روش تحقیق ۱-۵- جمع آوری اطلاعات ۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها ۶- محدودیتهای تحقیق ۲-۵- روش اثبات: ۷- محتوای تحقیق ۸-یافته های تحقیق به شکل ۹- مزایا ۱۰- معایب فصل دوم زمینه تئوریک بررسی تورم ۱- مفهوم تورم ۱-۱- نظریه هانری اوژاک ۲-۱- نظریه هولزمن ۲- تعریف تو...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

دانلود مقاله مدیریت سازمانی جهت فروش کالا فهرست منابع داخلی و مزیت رقابتی منابع مالی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش نقاط قوت و ضعف داخلی مقدمه رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان یکپارچگی استراتژی و فرهنگ مدیریت مالی/ حسابداری فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان مدیریت بازاریابی امورمالی تولید تحقیق و توسعه سیستم اطلاعات رایانه تکنیکهای پایه: منحنی تجزیه: منحنی تجربه و تعیی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد

دانلود مقاله نقش دولت در اقتصاد فهرست مطالب مقدمه …………………………. ۳ دولت در مکاتب لیبرالیستی ………… ۵ دولت در اقتصاد کینزی ……………. ۱۰ دولت در اقتصاد سوسیالیستی ……….. ۱۲ دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   ۱۴ ماهیت و ساختار دولت ایران ……….. ۲۲ منابع و مأخذ   ۲۵ مقدمه مسأله جایگاه دولت و ...

ادامه مطلب

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش

دانلود مقاله اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع فهرست مطالب منابع داخلی و مزیت رقابتی: منابع مالی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش منابع و امکانات ( خرید وامکانات ) مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی نقاط قوت و ضعف داخلی مقدمه رابطه بین واحدهای وظیفه‌ای سازمان یکپارچگی استراتژی و فرهنگ مدیریت مالی/ حسابداری جدول فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی سازمان مدیریت فهرستی از پرسش‌های مربوط به بررسی عوامل داخلی بازاریابی امورمالی تول...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن

دانلود مقاله حسابرسی (Audit) درحسابداری و روشهای آماری آن فهرست مقدمه مفاهیم و روش های آماری مشاهده نمونه ای منی تار یا نمونه‌گیری به طریق منی تاری (Monetar) مشاهده نمونه‌ای به طریق تحلیل دنباله‌ای مقدمه: افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست که نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور کلی متخصصین امور مالی را بخود جلب کرده است. مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شرکت ها و . . ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی

دانلود مقاله حسابرسی فهرست مطالب مقدمه ۱ برنامه ریزی حسابرسی۳ آموزش حرفه ای در مؤسسات حسابرسی۴ استمرار آموزش- واکنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه۶ نوسانات فصلی کار حسابرسان مستقل۶ تنظیم طرح کلی حسابرسی۷ برنامه های حسابرسی۸ متناسب سازی برنامه حسابرسی ۱۱ بودجه های زمانی کار حسابرسی ۱۳ خلاصه گزارشگری۱۵ لیست حقوق و دستمزد ۱۶ منابع و مآخذ۱۷ مقدمه وجود اطلاعات مالی قابل اتکا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری که تصمیم به خرید یا ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی

دانلود مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی فهرست -مقدمه -تعریف ماتریس حسابداری اجتماعی -پوشش آماری اقتصادی و اجتماعی -منطق حسابداری و ربط آن به مفهوم اجتماعی – انواع حسابهای اصلی ماتریس حسابداری اجتماعی و تعامل منطقی آنها در قالب یک ماتریس حسابداری -خواص ماتریس حسابداری و تفکیک پنج حساب اصلی جامعه براساس واحدهای مشخص آماری -حساب تولید به دو زیر حساب -حساب نهادها -یادداشتها -منابع فارسی ۱- مقدمه در نیم قرن گذشته، بسط و گسترش نظامهای حسابداری کلان و بخشی...

ادامه مطلب