بایگانی برچسب ها: آبهای زیرزمینی

دانلود پروژه آبهای زیرزمینی

دانلود پروژه آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی فهرست مطالب ۱٫ مقدمه ۲٫ تاریخچه ۳٫ جریان آبهای زیرین ۱-۳٫ مقدمه ۲-۳٫ تقسیمات اصلی جریان آبهای زیرین ۳-۳٫ تشکیلات زمین شناسی و جریان آبهای زیرین – واژ‌ه‌ها ۱-۳-۳٫ آبخیز ۲-۳-۳٫ زمین بی آب ۴-۳٫ ترکیب خاک و سنگ ۱-۴-۳٫ مقدمه ۲-۴-۳٫ تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن ۳-۴-۳٫ انواع تخلخل ۱-۳-۴-۳٫ پوکی اولیه – پوکی بین دانه‌ای – پوکی درون دانه‌ای – پوکی پناهگاهی – پوکی رشد چارچوب ۲-۳-۴-۳٫ پوکی ثانویه – پوکی بی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آبهای زیرزمینی

دانلود پروژه آبهای زیرزمینی

آبهای زیرزمینی فهرست مطالب ۱٫ مقدمه ۲٫ تاریخچه ۳٫ جریان آبهای زیرین ۱-۳٫ مقدمه ۲-۳٫ تقسیمات اصلی جریان آبهای زیرین ۳-۳٫ تشکیلات زمین شناسی و جریان آبهای زیرین – واژ‌ه‌ها ۱-۳-۳٫ آبخیز ۲-۳-۳٫ زمین بی آب ۴-۳٫ ترکیب خاک و سنگ ۱-۴-۳٫ مقدمه ۲-۴-۳٫ تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن ۳-۴-۳٫ انواع تخلخل ۱-۳-۴-۳٫ پوکی اولیه پوکی بین دانه‌ای پوکی درون دانه‌ای پوکی پناهگاهی پوکی رشد چارچوب ۲-۳-۴-۳٫ پوکی ثانویه پوکی بین بلوری پوکی روزنه‌ای پوکی قالبی ۴٫ رابط...

ادامه مطلب