بایگانی برچسب ها: آب در آيين مندائي و صابئين

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌ فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول : نماد و نگرشي نمادين 1-1 نماد و نگرش نمادين به هستي 6 1-2 نماد و نقش آن در زندگي 10 فصل دوم : سقاخانه 2-1وجود افتراق فضاهاي سنتي و مدرن 13 2-1-1 شناختي از دو واژه «نوگرايي» و «سنت گرايي» 13 2-1-2 گرايش به فضاهاي شهري سنتي 14 2-1-3 مقايسه فضاهاي سنتي و مدرن 16 2-2 فرهنگ واژگاني سقاخانه 18 2-3 علل پيدايش سقاخانه 24 2-4 دو عنصر اساسي در سقاخانه 31 2-4-1 آب 32 ...

ادامه مطلب