بایگانی برچسب ها: آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم

مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه چکیده: به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به عل...

ادامه مطلب