بایگانی برچسب ها: آثار بازداشت اموال متعهد

دانلود پروژه بررسی مبانی حقوقی سند

دانلود پروژه بررسی مبانی حقوقی سند

دانلود پروژه بررسی مبانی حقوقی سند فصل اول: تعريف سند و اقسام آن مبحث اول: تعريف سند: مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن...

ادامه مطلب