بایگانی برچسب ها: آزمایش اندازه گیری چربی در آرد

دانلود گزارش کارآموزی شرکت نان آوران

دانلود گزارش کارآموزی شرکت نان آوران

دانلود گزارش کارآموزی شرکت نان آوران فهرست ۱)تاریخچه مجتمع نان آوران سبوس ۲)شرکت های تخصصی مجتمع نان آوران سبوس ۴) مراحل تولید: ۱-۴) مواد اولیه ورودی مجتوع نان آوران سبوس ۱-۱-۵ آماده کردن خمیر dough development ۱-۵)فرآیند مجتمع نان آوران سبوس ۲-۱-۵)مخلوط کردن اجزای خمیر mixing ۳-۱-۵)عمل آوردن خمیر با استفاده از تخمیر ۴-۱-۵)مشت زدن به خمیر punching ۷-۱-۵)گردکن خمیر Rounding ۸-۱-۵)تخمیر میانی Intermediate ۵-۱-۵)شکل دادن خمیر Dough Make ...

ادامه مطلب