بایگانی برچسب ها: آزمایش تندسرمایی انتهایی

دانلود مقاله فولاد ها

دانلود مقاله فولاد ها

مقاله فولاد ها فهرست مطالب فولادها ۱ ۲- فولاد چیست؟. ۲ ۳- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: ۳ ۴- فولادهای آلیاژی و کربنی.. ۴ سیستم کدگذاری.. ۴ ۵- سیستم AISI – SAE. 4 ۶- سیستم شماره کدگذاری واحد. ۷ ۷- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد. ۹ فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد. ۹ ۹- فولادهای کربنی سولفور و فسفر شده استاندارد. ۱۰ ۱۰- فولادهای آلیاژی.. ۱۱ ۱۱- ترکیبات فولادهای آلیاژی استاندارد. ۱۱ ۱۲- ترکیبات فولادهای بوردار استاندارد. ۱...

ادامه مطلب