بایگانی برچسب ها: آسيب شناسي رفتارسازماني.pdf

دانلود مقاله آسيب شناسي رفتارسازماني

دانلود مقاله آسيب شناسي رفتارسازماني

دانلود مقاله آسيب شناسي رفتارسازماني آسيب شناسي رفتار سازماني چكيده آسيب شناسي (Patholiogy) مطالعه مباني كاركردهاي نابسامان است. بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه پديده هايي چون جنايت، تخلف، الكليسم، اعتياد به موادمخدر، فقر و حاشيه نشيني و سوءسكونت هاي حاد و جنبه هاي آسيب شناختي در زندگي امروزي هستند. در چارچوب نظريه تضاد، بروز پديده هاي تعارض آميز و تضادهاي دروني جامعه كه پايه اصلي آنها تعارض هاي طبقاتي است موجب نابساماني هاي رفتاري مي ...

ادامه مطلب