بایگانی برچسب ها: آسيب شناسي رفتار سازماني .ppt

مقاله رایگان آسيب شناسي رفتار سازماني

مقاله رایگان آسيب شناسي رفتار سازماني

دانلود رایگان مقاله آسيب شناسي رفتار سازماني آسيب شناسي رفتار سازماني چكيده آسيب شناسي (Patholiogy) مطالعه مباني كاركردهاي نابسامان است. بيشتر مردم بر اين عقيده اند كه پديده هايي چون جنايت، تخلف، الكليسم، اعتياد به موادمخدر، فقر و حاشيه نشيني و سوءسكونت هاي حاد و جنبه هاي آسيب شناختي در زندگي امروزي هستند. در چارچوب نظريه تضاد، بروز پديده هاي تعارض آميز و تضادهاي دروني جامعه كه پايه اصلي آنها تعارض هاي طبقاتي است موجب نابساماني هاي...

ادامه مطلب