بایگانی برچسب ها: آشنایی با تنظیمات شبکه

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

   شبکه سازی در ویندوز NT * مقدمه ۱ * فصل اول * آشنایی با ویژگی ویندوزNT 2 * فصل دوم * ۱- نصب Windows NT   ۴ * ۱-۲- انواع نصب NT 5     * ۲-۲- مراحل چهارگانه نصب NT   ۷     * ۳-۲- نصب ازطریقه شبکه   ۲۰     * فصل سوم شبکه سازی در Windows NT     * ۱-۳- اهداف   ۲۴ * ۲-۳- معماری شبکه   ۲۴ * ۳-۳- دسترسی به فایل ها و خدمات چاپی   ۳۵ * ۴-۳- پردازش گسترده ۳۹ * ۵-۳- پروتکل های شبکه   ۴۲ * ۶-۳- آشنایی با تنظیمات شبکه در NT 70     * ۷-۳- روش پیاده سازی ش...

ادامه مطلب