بایگانی برچسب ها: آشنایی با صنعت رنگ سازی

دانلود پروژه صنعت رنگ سازی

دانلود پروژه صنعت رنگ سازی

صنعت رنگ سازی (علم پلیمر) انواع پوشش و شکستهای متداول : مهمترین جزء یک پوشش ، رزین آن است . نوع رزین یا پلیمر به قدری مهم است که رنگ را برحسب آن نامگذاری و می فروشند . پوشش الکیدی یا اپوکسی برای همه آشناست ولی کسی تا به حال نام پوشش دی اکسید تیتانیم یا متیل اتیل کتون به گوشش نخورده است . در این فصل ، انواع رزین یا پلیمرهای مورد استفاده در پوشش بهمراه نقاط ضعف و قوت آنها بحث می شود . حتی در یک خانواده پوشش ، ممکن است پوششهای با خواص فیز...

ادامه مطلب