بایگانی برچسب ها: آشنایی با پرسها

دانلود مقاله آشنایی با پرسها

دانلود مقاله آشنایی با پرسها

آشنایی با پرسها فهرست مطالب ماشین های پرس ۵ پرس های مکانیکی یک ضربه ای ۵ ۱-پرس های دستی ۶ ۲-پرس های اصطکاکی ۶ ۳) پرس های لنگی ۷ ۴-پرس های میل لنگی ۸ ۵- پرس های زانویی ۸ پرس های مکانیکی دو ضربه ای ۹ الف ) پرسهای با فشار انداز متحرک ۹ ب ) پرسهای با میز متحرک ۹ ۷- پرس های هیدرولیک ۱۰ چگونگی انتخاب دستگاه پرس ۱۰ برش ۱۱ ۱-واژه شناسی برش ۱۱ هـ ) جاسازی : برش نا تمام ، به طوری که قطعه بریده شده از هم جدا نشود ۱۱ ۲-اصول کار ۱۲ ۳ ) حالت م...

ادامه مطلب