بایگانی برچسب ها: آموزش انفرادي تجويز شده

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان فهرست مطالب آيا باروشهاي تدريس آشنا هستيد؟ 1 روشهاي جديد تدريس 1 روشهاي انفرادي 1 هدفهاي آموزشي انفرادي 2 1-رعايت تفاوتهايي فردي: 3 2-رشد استقلال در عمل و يادگيري. 4 3-عادت به مطالعه. 4 4-ايجاد مهارت در مطالعه. 4 طرح کلر و سطوح مختلف آن 6 1-پيشرفت بر اساس توان فردي: 6 2-يادگيري تا حد تسلط: 7 3-تدريس خصوصي 7 4-راهنمايي 7 5-تکنيکها و رشهاي مکمل، همراه آموزش سنتي: 8 روشهاي م...

ادامه مطلب