بایگانی برچسب ها: آموزش عربی در مدارس

دانلود پروژه آموزش عربی

دانلود پروژه آموزش عربی

دانلود پروژه آموزش عربی آموزش عربی فهرست مطالب جدول صرف افعال ماضی و مضارع با تعیین شناسه و ترجمه ۴ نمونه  تست فعل ماضی و مضارع: ۶ نمونه تستهای ماضی: ۷ نمونه تست: ۹ جدول ثلاثی مزید ۱۰ فعل صحیح ۱۳ فعل معتل: ۱۶ اعلال : ۱۶ *شرح اعلال در معتلاَت: ۱۶ شَیَعَ  ماضی     شاعَ    صیغه ۶  شِعْنَ ۱۸ اعلال اجوف در بابهای ثلاثی مزید: ۱۹ ۳ – اعلال در ناقص ۲۰ اعلال مضارع ناقص: ۲۱ اعلال ناقص در بابهای مزید: ۲۲ ۱ – باب افعال: ۲۲ اعلال فعل لفیف: ۲۳ وَلی در باب...

ادامه مطلب