بایگانی برچسب ها: آنالیز حالات بالقوه شکست.pdf

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

پروژه آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی فهرست مطالب * 1-مقدمه6 * 1-1سیری در نگرش به کیفیت7 * 1-2مدیریت کیفیت جامع8 * 1-3نگرش تولید بی نقص9 * 1-4استاندارد های نظام کیفیت10 * 13FMEA2-معرفی * 13FMEAمعنی و مفهوم1-2 * 14FMEAتاریخچه2-2 * 14FMEA2-3هدف * 15 FMEA2-4ویژگی * 5-2كاربرد FMEA16 * 2-6تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول16 * 7-2مراحل تهيه FMEA 17 * 8-2فوايد اجراي FMEA 18 * )19System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم(3 * تعريف...

ادامه مطلب