بایگانی برچسب ها: اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري.ppt

دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

دانلود پروژه بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو فهرست مطالب چکیده فصل اول کلیات تحقیق مقدمه طرح مسأله سئوالات تحقیق اهمیت وضرورت تحقیق انگیزه تحقیق اهداف تحقیق هدف اصلی اهداف فرعی نوع و روش تحقیق پیشینه تحقیق فصل دوم ادبیات تحقیق اثربخشی۲۴ عناصرضروریسازمانعبارتنداز۲۴ مفهوموتعرفاثربخشی۲۵ اثربخشی۲۵ تفاوتاثربخشیباکارآیی۲۵ رابطهبهرهوریباکارآییواثربخشی۲۶ اثربخشیازدیدگاهصاحبنظران۲۶ مشارکتواثربخشی۲۸ اثربخشیموثر۲۹ مواردموثربراثربخشی۲۹ اثربخشیازدیدگاهلیکرت۳۱ نموداررابطهمتغیرهاازدیدگاهلیکرت۳۲ اثربخشیسازمانی۳۳ اثربخشیسازمان۳۴ اهمیتاثربخشیسازمان۳۶ معیارهایاثربخشی۳۶ اثربخشیکلی۳۷ نقشمدیریتعالیسازماندراثربخشیسازمانی۳۷ ویژگیهایالگویعملمتناقصرامیتوانبهصورتبسیارسادهبهشرحذیلبیاننمود۴۰ تفاوتاثربخشیمدیرواثربخشیسازمانی۴۱ رویکردسنتیاثربخشیسازمانی۴۲ مدلهایاثربخشیسازمانی۴۳ الف–مدلرویکردنیلبههدف۴۳ ب–مدلرویکردسیستمی۴۵ ج–مدلرویکردعواملاستراتژیک۴۶ د–مدلرویکردارزشهایرقابتی۴۷ مقایسهرویکردچهارگانهاثربخشی۴۹ تاریخچهپلیسدرایران۵۰ درایندورهمامورانانتظامیعبارتبودنداز۵۳ تعریفپلیس۵۶ تعاریفلغویپلیس۵۶ تعاریفمفهومیپلیس۵۷ فرهنگآریانپورپلیسرااینگونهتعریفکردهاست۵۸ تعریفقانونیپلیس (تعریفپلیسبراساسقانون)۵۸ تعریفکارکردیپلیس۶۰ تعددوتنوعوظایفپلیسی (باتکیهبروظایفنیرویانتظامیج ا ا )۶۱ پیشگیری۶۳ دیدگاههاونظریاتدربارهپیشگیری۶۴ تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران۶۸ انواعپیشگیری۷۰ ۱-پیشگیریکیفری۷۱ ۲- پیشگیریغیرکیفریبهدوشاخهاجتماعیووضعیتقسیممیشود۷۲ ۱-هدفپیشگیریوضعی۷۴ ۲-پیشگیریوضعیشاملاقداماتکاهندهموقعیمیشودکه۷۴ مراحلپیشگیریازجرائمدرجرمشناسی۷۵ پیشگیریاولیه( ابتدائی،نخستین )۷۵ پیشگیریثانویه( دومین )۷۵ پیشگیریثالث( سومین )۷۶ فعالیتهاواقداماتپیشگیرانه۷۶ جرمشناسیپیشگیری۷۶ پیشگیریازجرائمدرقوانین۷۶ قانوناساسی۷۶ قوانینعادی۷۸ پیشگیریازجرایمدرسازمانوتشکیلاتنیرویانتظامی۷۹ معاونتپیشگیریانتظامیناجا۸۰ ماموریتووظایفکلیپلیسپیشگیریانتظامی۸۱ پیشگیریازجرایمدرکلانتریهاوپاسگاههایانتظامی۸۴ ماموریتووظایفکلانتریهابراساسسازمانجدید۸۴ پیشگیریرسمیازجرائمتخلفاتError! Bookmark not defined پیشگیریرسمیسنتیازجرائموتخلفاتError! Bookmark not defined ۸۲منابع فصل سوم روش شناسی مقدمه تعریف نظری وعملیات متغیرها روش تحقیق روش وابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه ساختار یافته طراحی وتوزیع پرسشنامه پرسشنامه جامعه آماری...

ادامه مطلب