بایگانی برچسب ها: اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري.ppt

دانلود پروژه بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو

دانلود پروژه بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو

بررسي ميزان اثربخشي اقدامات پليس پيشگيري در كاهش سرقت خودرو فهرست مطالب چكيده فصل اول کلیات تحقیق مقدمه طرح مسأله سئوالات تحقیق اهمیت وضرورت تحقیق انگیزه تحقیق اهداف تحقیق هدف اصلی اهداف فرعی نوع و روش تحقیق پیشینه تحقیق فصل دوم ادبیات تحقیق اثربخشی24 عناصرضروریسازمانعبارتنداز24 مفهوموتعرفاثربخشی25 اثربخشی25 تفاوتاثربخشیباکارآیی25 رابطهبهرهوریباکارآییواثربخشی26 اثربخشیازدیدگاهصاحبنظران26 مشارکتواثربخشی28 اثربخشیموثر29 مواردموثربراثربخشی29 اثربخشیازدیدگاهلیکرت31 نموداررابطهمتغیرهاازدیدگاهلیکرت32 اثربخشیسازمانی33 اثربخشیسازمان34 اهمیتاثربخشیسازمان36 معیارهایاثربخشی36 اثربخشیکلی37 نقشمدیریتعالیسازماندراثربخشیسازمانی37 ویژگیهایالگویعملمتناقصرامیتوانبهصورتبسیارسادهبهشرحذیلبیاننمود40 تفاوتاثربخشیمدیرواثربخشیسازمانی41 رویکردسنتیاثربخشیسازمانی42 مدلهایاثربخشیسازمانی43 الف–مدلرویکردنیلبههدف43 ب–مدلرویکردسیستمی45 ج–مدلرویکردعواملاستراتژیک46 د–مدلرویکردارزشهایرقابتی47 مقایسهرویکردچهارگانهاثربخشی49 تاریخچهپلیسدرایران50 درایندورهمامورانانتظامیعبارتبودنداز53 تعریفپلیس56 تعاریفلغویپلیس56 تعاریفمفهومیپلیس57 فرهنگآریانپورپلیسرااینگونهتعریفکردهاست58 تعریفقانونیپلیس (تعریفپلیسبراساسقانون)58 تعریفکارکردیپلیس60 تعددوتنوعوظایفپلیسی (باتکیهبروظایفنیرویانتظامیج ا ا )61 پیشگیری63 دیدگاههاونظریاتدربارهپیشگیری64 تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران68 انواعپیشگیری70 1-پیشگیریکیفری71 2- پیشگیریغیرکیفریبهدوشاخهاجتماعیووضعیتقسیممیشود72 1-هدفپیشگیریوضعی74 2-پیشگیریوضعیشاملاقداماتکاهندهموقعیمیشودکه74 مراحلپیشگیریازجرائمدرجرمشناسی75 پیشگیریاولیه( ابتدائی،نخستین )75 پیشگیریثانویه( دومین )75 پیشگیریثالث( سومین )76 فعالیتهاواقداماتپیشگیرانه76 جرمشناسیپیشگیری76 پیشگیریازجرائمدرقوانین76 قانوناساسی76 قوانینعادی78 پیشگیریازجرایمدرسازمانوتشکیلاتنیرویانتظامی79 معاونتپیشگیریانتظامیناجا80 ماموریتووظایفکلیپلیسپیشگیریانتظامی81 پیشگیریازجرایمدرکلانتریهاوپاسگاههایانتظامی84 ماموریتووظایفکلانتریهابراساسسازمانجدید84 پیشگیریرسمیازجرائمتخلفاتError! Bookmark not defined پیشگیریرسمیسنتیازجرائموتخلفاتError! Bookmark not defined 82منابع فصل سوم روش شناسی مقدمه تعریف نظری وعملیات متغیرها روش تحقیق روش وابزار جمع آوری اطلا...

ادامه مطلب