بایگانی برچسب ها: اثر آن بر شاکی خصوصی

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران فهرست  مطالب چکیده         11 مقدمه 12 بخش اول : کلیات فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری                   16 1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب             19 1-3 سابقه تقتین                                               20 فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن 2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی                                      ...

ادامه مطلب