بایگانی برچسب ها: اثر مشاركت ورزشي برفشار رواني

دانلود مقاله بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی

دانلود مقاله بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی

دانلود مقاله بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان بررسی اثر مشارکت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی دانش آموزان پسر فوتبالیست ۱۸-۱۴ ساله بوده است. منظور از فشارهای روانی مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابله و مواجهه با هر عاملی که می باید با آن رودرو شود، که در کنترل فشار روانی عوامل متعددی از جمله مشارکت ورزشی موثر است. این تحقیق با شیو...

ادامه مطلب