بایگانی برچسب ها: اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

دانلود مقاله فسخ نکاح

دانلود مقاله فسخ نکاح

فسخ نکاح مقدمه تعریف خانواده : ۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »[۱]«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی ...

ادامه مطلب