بایگانی برچسب ها: احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

احداث باغ در اراضی شیبدار فهرست مطالب مقدمه فرسایش خاک نقش هوموس و پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی شیبدار سکوبندی تراس های آبراهه ای انواع تراسهای آبراهه ای تراسهای آبراهه های با نیمرخ   V شکل تراسهای آبراهه ای با نیمرخ نرمال روش ساختن تراسهای آبراهه ای چگونگی پیاده کردن طرح تراسهای آبراهه ای روش نگهداری و مراقبت از تراسها تراسهای سکویی یا پله ای تراسهای سکویی قائم تراسهای سکویی مایل روش تثبیت شیبهایی که در آنها لغزش زمین...

ادامه مطلب