بایگانی برچسب ها: احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر فهرست مطالب گفتار ۱: تبیین مفهوم مهر معنای لغوی مهر معنای اصطلاحی مهر مهر در آیات و روایات ۱- کتاب ۲- سنت تاریخچه مهر فلسفه حقیقی مهر اهمیت مهر از نظر اسلام آثار روانی مهر چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟ گفتار ۲: اقسام مهر ۱-۲ مهرالمسمی و شرایط آن ۲-۲ مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز ۳-۳ مهرالمثل ۴-۲ مهرالمثله ۵-۲ ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع ۶-۲- مهریه سنگین و نکوهش اسلام نتی...

ادامه مطلب

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر پیشگفتار یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد. ولی در صورت ت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

دانلود پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر پیشگفتار یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد. ولی در صورت تعیین م...

ادامه مطلب