بایگانی برچسب ها: اختلاف در صلاحیت محلی محاکم

دانلود کار تحقیقی قرار عدم صلاحیت ذاتی

دانلود کار تحقیقی قرار عدم صلاحیت ذاتی

قرار عدم صلاحیت ذاتی  چکیده: اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر ح...

ادامه مطلب

دانلود کار تحقیقی قرارعدم صلاحيت ذاتي

دانلود کار تحقیقی قرارعدم صلاحيت ذاتي

قرار عدم صلاحیت ذاتی چکیده اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلا...

ادامه مطلب