بایگانی برچسب ها: اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان

مقاله بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان

مقاله بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان

بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان چكيده: تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثيرات اختلالات زبان در ميزان افسردگي كودكان انجام گرفته است. در اين پژوهش افراد مورد مطالعه 60 نفر دانش‌آموز دختر مقطع راهنمايي (سوم راهنمايي) از مناطق 17 و 13 و 10 آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصيلي 84 انتخاب شده‌اند و اين پژوهش به شيوه تصادفي از ميان دانش‌آموزان مدارس عادي و استثنايي انتخاب شده‌اند. و ابزار و اندازه گيري در اين پژوهش شامل ...

ادامه مطلب