بایگانی برچسب ها: ادبیات و نقش آن در زندگی

دانلود مقاله مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری

دانلود مقاله مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری

مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری فهرست مطالب مبانی پایه مشترک در ادبیات و معماری 4 شعر و فضای آن : 4 _بافت و شناسه 8 حرکت و مفهوم آن 14 فلسفه رنسانس 21 ادبیات رنسانس 25 رنسانس در معماری 26 مکتب رمانتیسم 35 “من” محور کلیدی شناخت شناسی رمانتیسم 36 رمانتیسیسم در شعر معاصر : شعر نو و نیمایی 43 رمانتیسم در معماری : معماری ارگانیک 51 رابطه ی ارگانیسم با محیط خود و قیاس آن با معماری 54 رابطه ی بین فرم و عملکرد 54 مکتب ...

ادامه مطلب