بایگانی برچسب ها: اذن و آثار حقوقي آن

دانلود مقاله اذن و آثار حقوقی آن

دانلود مقاله اذن و آثار حقوقی آن

دانلود مقاله اذن و آثار حقوقی آن چکیده ای از مطالب پیش گفتار اهمیت موضوع پیشینه تحقیق فصول مطالب روش تحقیق اهمیت موضوع مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد. در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده...

ادامه مطلب