بایگانی برچسب ها: اذن و آثار حقوقي

دانلود مقاله اذن و آثار حقوقي آن

دانلود مقاله اذن و آثار حقوقي آن

دانلود مقاله اذن و آثار حقوقي آن چکیده ای از مطالب پيش گفتار اهميت موضوع پيشينه تحقيق فصول مطالب روش تحقيق اهميت موضوع مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه اماميه، اين حقيقت را آشكار مى‏سازد كه اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزايى دارد. در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع يا اذن به ارتفاق مطرح گرديده...

ادامه مطلب