بایگانی برچسب ها: ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

دانلود مقاله ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

دانلود مقاله ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

 ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب تأثيرپذيري روان برشيوة  دلبستگي سبكهاي دلبستگي نشانگر شخصيت است و اين سبكها نه تنها منشاء اثرات مهمي بر روانشناسي شخصيت و روانشناسي تحولي بوده بلكه تأثير غيرقابل اغماضي بر آسيب شناسي رواني و ابعاد مختلف رواندرمانگري مانند خانواده درماني، زناشويي درماني، روان درمانگري نوجوان داشته است. امروزه اين نظريه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگي بر تحول شخصيت، رشد اجتماعي، انواع اختلال‌هاي رواني مانن...

ادامه مطلب