بایگانی برچسب ها: ارتقاي منزلت زنان روستايي

دانلود پایان نامه نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

دانلود پایان نامه نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

نقش زنان روستايي در  اقتصاد روستا فهرست مطالب فصل اول نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي نقش و حيطه كارزنان در فعاليتهاي غير زراعي دامداري و پرورش طيور زنبورداري نوغانداري صنايع روستايي فصل دوم ويژگيهاي اجتماعي – اقتصادي فعاليتهاي زنان روستايي منطقه 2-1- تفاوتهاي جنسي در نحوه بهره گيري از سواد و تأثير آن بر اقتصاد روستايي منطقه 2-2- كم و كيف درگيري زنان در انواع فعاليتها 2-3- منزلت اجتماعي و اشتغال زنان 2-4- جايگاه اشت...

ادامه مطلب