بایگانی برچسب ها: ارتقاي منزلت زنان روستايي

دانلود پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

دانلود پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

نقش زنان روستایی در  اقتصاد روستا فهرست مطالب فصل اول نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی دامداری و پرورش طیور زنبورداری نوغانداری صنایع روستایی فصل دوم ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه ۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها ۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان ۲-۴- جایگاه اشت...

ادامه مطلب