بایگانی برچسب ها: ارث و مصادره اموال غيرمنقول

کارتحقیقی مصادره اموال غیر منقول

کارتحقیقی مصادره اموال غیر منقول

کارتحقیقی مصادره اموال غیر منقول مصادره اموال غیر منقول یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست. در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد. بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط سا...

ادامه مطلب