بایگانی برچسب ها: ارث و مصادره اموال غيرمنقول

کارتحقیقی مصادره اموال غير منقول

کارتحقیقی مصادره اموال غير منقول

کارتحقیقی مصادره اموال غير منقول مصادره اموال غير منقول يكي از نخستين جوامع بشر، نياز او به مأمني بوده است كه حريم او در مقابل هجوم آفات محيط پيرامون اوست. در ابتداي حضور او در پهنة گيتي، «غارنشيني» بر مي گزينند و همگان ديگر را «دشمن» كاشانة طبيعي خويش مي پندارد و «استيلاء و تصرف» در مفهوم بسيار اولية آن نمايان مي گردد. بتدريج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبيعت «آب و باد  و خاك و آتش» مي آموزد كه چگونه مي توان «بقاء در يك محيط سا...

ادامه مطلب