بایگانی برچسب ها: ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت.doc

مقاله نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

مقاله نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

بررسی نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول : جايگاه نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن 10 مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش 10 مبحث دوم- مصاديق ارزشها وضد ارزشهاي ذاتي انسان از نظر قرآن 15 بخش دوم – معيارها وروشهاي ارزشيابي ازديدگاه اسلام 17 مبحث اول- معيارا يمان توأم باعمل صالح 17 مبحث دوم-معيار تقوا 19 مبحث سوم – معيار عدالت 23 مبحث چهارم...

ادامه مطلب