بایگانی برچسب ها: ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دوره عمومي

دانلود مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی

دانلود مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی فهرست مطالب مقدمه ۱ هدفهای ارزشیابی و امتحان ۳ تهیه بانک سوالات استاندارد ۴ بارم بندی سوالها ۷ تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ۷ روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ۱۲ استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس ۱۷ روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۲۲ منابع و مآخذ ۲۳ مقدمه : پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد . معمو...

ادامه مطلب