بایگانی برچسب ها: ارزشیابی تحصیلی

دانلود مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی

دانلود مقاله ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دوره عمومی فهرست مطالب مقدمه ۱ هدفهای ارزشیابی و امتحان ۳ تهیه بانک سوالات استاندارد ۴ بارم بندی سوالها ۷ تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ۷ روش تجزیه و تحلیل نتایج امتحان ۱۲ استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج امتحان در تدریس ۱۷ روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۲۲ منابع و مآخذ ۲۳ مقدمه : پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پروش است ولی می‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد . معمو...

ادامه مطلب