بایگانی برچسب ها: ارزيابی ريسک بيمه تمام خطر پيمان کاران

مقاله ارزيابی ريسک بيمه تمام خطر پيمان کاران

مقاله ارزيابی ريسک بيمه تمام خطر پيمان کاران

ارزيابی ريسک بيمه تمام خطر پيمان کاران کلیات بر خلاف بیمه های باربری که از قدمتی طولانی برخوردار است بسیاری از شاخه های بیمه های مهندسی جوانند و قدمت برخی از آنان از چند دهه تجاوز نمی کند . تاریخچه بیمه های مهندسی را می توان در بیمه دیگ های بخار جستجو نمود ، آن زمان که پس از اختراع دیگ های بخار انفجارهای پی در پی در آنها مشکل آفرین گردیده بود و این امر موجب گشت تا جمعی از اهل نظر به بررسی علل انفجار دیگ های بخار پرداخته و اقداماتی را ب...

ادامه مطلب