بایگانی برچسب ها: اساس کار کمک فنر

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی فهرست مطالب * فصل اول مقدمه 12 * 1-1 موضوع نامه13 * 1-2 سخن نگارنده14 * 1-3  تاریخچه اتومبیل14 * 1-4   انواع اتومبیل بر اساس طراحی16 * 1-5   آشنایی عمومی با ماشینهای باگی 23 * فصل دوم سیستم شاسی و اسکلت 26 * 2-1 پیشگفتار27 * 2-2 انواع شاسی 29 * 2-2-1 شاسی مستقل 29 * 2-2-2 شاسی نیمه جدانشدنی 31 * 2-2-3 شاسی نردبانی 32 * 2-2-4 شاسی صفحه ای33 * 2-2-5 شاسی لوله ای 34 * 2-2-6 شاسی ستون فقراتی33 * 2-2-7 شاسی یک...

ادامه مطلب