بایگانی برچسب ها: اساس کار کمک فنر

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

دانلودپروژه طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی فهرست مطالب * فصل اول مقدمه ۱۲ * ۱-۱ موضوع نامه۱۳ * ۱-۲ سخن نگارنده۱۴ * ۱-۳  تاریخچه اتومبیل۱۴ * ۱-۴   انواع اتومبیل بر اساس طراحی۱۶ * ۱-۵   آشنایی عمومی با ماشینهای باگی ۲۳ * فصل دوم سیستم شاسی و اسکلت ۲۶ * ۲-۱ پیشگفتار۲۷ * ۲-۲ انواع شاسی ۲۹ * ۲-۲-۱ شاسی مستقل ۲۹ * ۲-۲-۲ شاسی نیمه جدانشدنی ۳۱ * ۲-۲-۳ شاسی نردبانی ۳۲ * ۲-۲-۴ شاسی صفحه ای۳۳ * ۲-۲-۵ شاسی لوله ای ۳۴ * ۲-۲-۶ شاسی ستون فقراتی۳۳ * ۲-۲-۷ شاسی یکپارچ...

ادامه مطلب