بایگانی برچسب ها: استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

دانلود مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه

دانلود مقاله استانداردهای ساختمان کتابخانه فهرست مطالب عوامل مؤثر در برنامه ریزی دگرگون پذیری گزینش جاودسترسی همکاری با سایر مؤسسات فرهنگی، آموزشی، تفریحی نمای کتابخانه استانداردها بخش امانت بزرگسالان بخش مرجع بزرگسالان فضای مورد نیاز در بخش مرجع با قفسه باز فضای مورد نیاز برای مراجعین فضای مورد نیاز برای نگهداری و مراجعه به نشریات ادواری رسانه ها و وسایل دید و شنودی نگهداری رسانه های دید و شنودی نگهداری وسایل دید و شنودی استفاده از رس...

ادامه مطلب