بایگانی برچسب ها: استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه فهرست مطالب عوامل مؤثر در برنامه ريزي دگرگون پذيري گزينش جاودسترسي همكاري با ساير مؤسسات فرهنگي، آموزشي، تفريحي نماي كتابخانه استانداردها بخش امانت بزرگسالان بخش مرجع بزرگسالان فضاي مورد نياز در بخش مرجع با قفسه باز فضاي مورد نياز براي مراجعين فضاي مورد نياز براي نگهداري و مراجعه به نشريات ادواري رسانه ها و وسايل ديد و شنودي نگهداري رسانه هاي ديد و شنودي نگهداري وسايل ديد و شنودي استفاده از رس...

ادامه مطلب