بایگانی برچسب ها: استدلال هاي غير ضروري

دانلود مقاله الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي

دانلود مقاله الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي

الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي Stephen J. Read & Lynn C. Miller جدول مطالب درك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك 1- درك كردن مردم، مكانيسم وابستگي Paul Thagard & Zira kunda 2- تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعي Stephen J. Read & Lynn C. Miller تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي 3- محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروهي: ساخت مدلي از يادگيري مقوله‌هاي شكل گرفته بر پاية ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رفتار اجتماعی

دانلود مقاله رفتار اجتماعی

رفتار اجتماعی الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي Stephen J. Read & Lynn C. Miller جدول مطالب درك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك 1- درك كردن مردم، مكانيسم وابستگي Paul Thagard & Zira kunda 2- تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعي Stephen J. Read & Lynn C. Miller تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي 3- محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروهي: ساخت مدلي از يادگيري مقوله‌هاي ...

ادامه مطلب