بایگانی برچسب ها: استفاده از فيبر نوري در شبكه مشتركين

دانلود مقاله فیبرنوری

دانلود مقاله فیبرنوری

فیبرنوری فهرست مطالب  بخش اول : ۱ جایگاه فیبر نوری ۱ فصل اول ۲ کلیات ۲ ۲-۱-۱ پارامترهای انتخاب سیستمهای مخابراتی ۲ الف- مسائل فنی و تکنیکی ۲ فصل دوم ۴ کاربرد فیبر در شبکه مشترکین ۴ ۱-۲-۱ مقدمه ۴ ۲-۲-۱ مقایسه انواع سیستم‌های شبکه مشترکین ۵ ۳-۲-۱ نحوه به کار گیری فیبر نوری در شبکه مشترکین ایران ۶ فصل سوم ۹ کاربرد فیبر در شبکه بین مراکز ۹ ۱-۳-۱ مقدمه ۹ ۲-۳-۱ بررسی انواع سیستم‌های شبکه بین مراکز و مقایسه آنها ۱۰ ۱-۲-۳-۱ قابلیت اطمینان ۱۰ ۲-۲...

ادامه مطلب