بایگانی برچسب ها: استفاده از پورت پارالل در ورود

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول – درگاه موازی کامپیوتر ۲ ۱-۱ تاریخچه درگاه موازی ۴ ۱-۲ آشنائی با درگاه موازی ۹ ۱-۳ پینها و ثباتهای پورت پارالل ۱۴ ۱-۴ شرح پینهای درگاه موازی ۱۷ ۱-۵ استاندارد Centronics 18 ۱-۶ آدرسهای پورت موازی ۲۰ ۱-۷ ثبات های نرم افزار در پورت پارالل استاندارد ۲۳ ۱-۸ پورتهای دو طرفه (Bi-Directional) 25 ۱-۹ استفاده از پورت پارالل در ورود ۸ بیت ۲۹ ۱-۱۰ مود چهار بیتی (Nibble ...

ادامه مطلب